« Tagasi

Saku Vallavalitsus otsib partnereid sotsiaalteenuste pakkumiseks

Saku Vallavalitsus otsib koostööpartnereid sotsiaalteenuste pakkumiseks Saku valla haldusterritooriumil.

Saku valla arengukava 2012–2025 näeb peatükis 4.5 „Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid" ette järgmisi tegevusi:

  • Üksinda elavate eakate väljaselgitamine ning vajalike sotsiaalteenuste pakkumine;
  • Erasektori toetamine hoolekandeasutuse rajamisel.

Koalitsiooni valitsemislepe 2017–2021 sõnastab sotsiaalvaldkonna tegevusena muuhulgas järgmist:

  • Parandame nii kodus kui ka hooldusasutuses hoolduse võimalusi eesmärgiga tagada eakatele väärikas vananemine oma koduvallas;
  • Alustame koos erasektoriga kaasaegse eakate pansionaadi kavandamist.

Nimetatud strateegiadokumentide täitmiseks soovib Saku Vallavalitsus leida koostööpartneri, kes võiks pakkuda osaliselt või täielikult järgnevas loetelus sisalduvaid teenuseid. Kohtade arv loetelus on indikatiivne ja väljendab ennekõike Saku valla elanikkonna võimalikku vajadust. Pakkuja nägemus võib sisaldada plaani valla territooriumist suurema piirkonna teenindamiseks.

  1. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (sotsiaalhoolekande seaduse 2. jagu 2. jaotis §20-22), kokku 70 kohta, neist
  • 60 ööpäevaringse hoolduse kohta, sealhulgas 10 kohta dementsetele;
  • 10 päevahoiu kohta.
  1. Kogukonnas elamise teenus (sotsiaalhoolekande seaduse 3. jagu 5. jaotis § 97–99) 5–10 kohta.
  2. Ööpäevaringne erihooldusteenus (sotsiaalhoolekande seaduse 3. jagu 6. jaotis § 100–104) 5–10 kohta.
  3. Teenust osutav asutus võiks pakkuda tulevikus ka hooldusravi ja kodust avahooldusteenust.

Saku vallavalitsus on valmis toetama teenusepakkujat sobiva asukoha leidmisega ja vajadusel maaga seotud toimingutega.

Praegu osutab Sakus seadusest tulenevaid sotsiaalteenuseid vallavalitsuse allasutus Saku Päevakeskus, pakkudes koduteenust 35 inimesele; tugiisikuteenust 13 lapsele + 4 perele; isikliku abistaja teenust 2 isikule; sotsiaaltransporditeenust 64 inimesele.

Lisaks pakub päevakeskus vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid, nagu pesu pesemine ja kuivatamine, duši kasutamine ning toidu vahendamine. Päevakeskus korraldab ka Sotsiaalkindlustusametilt suunamisotsuse saanud täisealistele psüühikahäiretega kõrvalabi vajavatele inimestele erihoolekandeteenuseid, nagu igapäevaelu toetamine, töötamise toetamine ja toetatud elamise teenus.

Aasta pärast peaks Sakus uksed avama uus seitsme perearstinimistuga esmatasandi tervisekeskus, kus on kavas pakkuda ka koduõendusteenust, ämmaemandateenust, koolitervishoiuteenust, psühholoogilise- ja sotsiaalse nõustamise teenust, töötervishoiuteenust, füsioteraapiateenust, apteegiteenust koos invavahendite rentimise ja silmaarsti või optometristi teenusega ning hambaraviteenust.

Läbirääkimiste alustamiseks palume huvilistel saata hiljemalt 31.05.2018 aadressile saku@sakuvald.ee e-kiri infoga, millises mahus meie vallas puuduvaid või täna väljast sisse ostetavaid teenuseid soovitakse osutada. Lisainfo: Saku abivallavanem Tanel Ots tel 6712 443, 5860 2400 või e-post tanel.ots@sakuvald.ee .