« Tagasi

Puudega inimestel on kodu kohandamiseks võimalus taotleda toetust

Saku Valla erivajadusega elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamiseks toetust. Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht. Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised ümberehitused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  • Liikuvuse parandamiseks (sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
  • Hügieenitoimingute parandamiseks (vannituba, wc);
  • Köögitoimingute parandamiseks.

Toetuse andmise eesmärgiks on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Taotluse esitamise periood on 16.03.2020-30.04.2020.

Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada vabas vormis taotlus koos selgitustega eluruumi kohandamise vajaduse ja eesmärkide kohta Saku Vallavalitsusele hiljemalt 30.04.2020.

Taotluses tuleb kindlasti ära märkida:

  1. taotleja (ja tema esindaja olemasolu korral) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, kohandatava eluruumi aadress;
  2. eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamiseks;
  3. eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus ning vajalike tööde liik ja laad.

Taotlusele lisatakse:

  1. Eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2. Vähemalt 2 hinnapakkumist.

Taotluse menetlemise käigus kontrollitakse taotleja, taotluse ja lisadokumentide vastavust projekti nõuetele ja otsustatakse taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine vallavalitsuse korraldusega.

Taotluse vastavuse hindamise käigus teeb vallavalitsuse ametnik kodukülastuse kohandatava eluruumi ülevaatamiseks ning taotleja tegevuspiirangute ja kõrvalabi vajaduse hindamiseks. Lisaks võib vallavalitsus nõuda taotlejalt täiendusi, selgitusi ja lisainformatsiooni.

Lisateavet saab Saku Vallavalitsuse kodulehelt- projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas" rakendamise kord:  https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019044?leiaKehtiv

Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kaire.kopli@sakuvald.ee või tuua paberkandjal Saku vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusse vastuvõtuaegadel

E 9-12 ja 14-17; K 9-12 ja 14-18.

Täiendavat infot saab Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldajalt Kaire Koplilt (tel. 671 2404; kaire.kopli@sakuvald.ee).