« Tagasi

Hajaasustuse programmist on võimalik toetust taotleda teede, veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide ehitamiseks

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee hiljemalt 11. juunil 2018.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projektil võib olla ka kaastaotlejaid. Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Kas sinu majapidamine asub hajaasustusega piirkonnas?

Saku valla koduleheküljel saad tutvuda valla üldplaneeringu kaardiga „Üldplaneeringu põhijoonis". Varuge kannatust, sest tegemist on väga mahuka kaardiga.
Kaardil on märgitud tiheasustusalad musta katkendliku joonega. Tehke kaart võimalikult suureks, siis tulevad leppemärgid kaardil paremini esile. Kui sinu majapidamine jääb selle ala sisse, siis ei ole tegemist hajaasustusalaga, vaid tiheasustusega.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt.

Info:

Hajaasustuse programm - Hele-Mall Kink, telefon 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Maigi Tenisson, telefon 671 2421, e-post: maigi.tenisson@sakuvald.ee

Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid - Virko Kolks, telefon 671 2406,                      e-post: virko.kolks@sakuvald.ee

 

Hajaasustuse programmist 2018 said toetust

  1. Toetuse saaja: Priit Viljaste

Projekti nimetus: Murimäe tee 12 biopuhasti paigaldus

Toetuse suurus: 3 199,92 eurot

 

  1. Toetuse saaja: Ines Estrin

Projekti nimetus: Vana-Tagadi tee 6 biopuhasti paigaldamine ja imbväljaku rajamine

 

Toetuse suurus: 5 684,47 eurot