11.01.18
Mis on töötamise toetamise teenus?

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenuse raames tehakse?

·   motiveeritakse inimest tööle asuma,

·   otsitakse inimese huvidest lähtuvalt tema võimetele sobivat tööd,

·   toetatakse inimest, juhendatakse teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustatakse töötamise ajal,

·   juhendatakse ja nõustatakse inimese tööandjat viimase nõusolekul inimese tööle rakendamisel,

·   juhendatakse inimest ja tema töökaaslasi nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes,

·   valmistatakse inimest ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada?
Töötamise toetamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada, vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist ning talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust ega kogukonnas elamise teenust, mille käigus on talle tagatud teenuseosutaja territooriumil töö tegemise võimalus.
Soovitus kasutada töötamise toetamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus töötamise toetamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.
Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (ska).
Toimetaja: VICTORIA PARMAS