KASUTUSLOAD ja KASUTUSTEATISED

Vastavalt kehtiva ehitusseadustiku §47-§57 tuleb ehitise omanikul peale ehitise valmimist taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba või esitada kasutusteatis  https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv "Ehitusseadustik"

Alates 01.04.20016. tuleb esitada kasutusloa taotlused/kasutusteatised koos nõutavate lisadokumentidega digitaalselt ehitisregistrisse, logides sisse www.ehr.ee keskkonda.

Ehitisregistri kasutusjuhend: https://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt:

Telefon:625 6352, 625 6445, E-post: ehr@mkm.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad dokumendid tuleb lisada taotluse juurde ehitisregistrisse. 

-esitatav ehitusprojekti fail peab vastama juhendile „JUHENDMATERJAL – EHITUSPROJEKTI DOKUMENTIDE DIGITAALSE VORMISTAMISE NÕUDED EHITUSLOA ELEKTROONILISEL TAOTLEMISEL", kättesaadav:   https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf

-muud dokumendid nimetada vastavalt nende sisule;

-esitatavad ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja nimetatud nende sisu järgi.

 

Ehitusdokumentidele lisada ehitise ülevaatuse akt, mille on digitaalselt allkirjastanud ehitise ehitustööde peatöövõtja, projekteerija, omanik ja/või omanikujärelevalvet teostanud isik.

Üksikelamu ja/või seda teenindava abihoone, mille ehitajaks on omanik ise, kasutusteatise või kasutusloa taotluse juurde ei ole ehitise ülevaatuse akti esitamine vajalik.

Ehitise ülevaatuse akt on leitav siit

 

KASUTUSLOA TAOTLUSE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Enne kasutusloa taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

 

KASUTUSTEATISE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Kasutusteatise puhul ei ole vaja riigilõivu tasuda.

NB! Kohalik omavalitsus võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

Ehituse dokumenteerimine ja dokumentide esitamine on reguleeritud  majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. aasta määrusega nr 115 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded".

MENETLUSEST

Vajadusel kaasab kohalik omavalitsus läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi ja isikuid. Ka ehitise omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on võimaluse korral taotlusele/teatisele lisada omaniku volitus või kirjalik nõusolek).

Üldjuhul kaasab kohalik omavalitsus menetlusse Päästeameti.

Info päästeameti menetluse ja nõutavate dokumentide kohta on leitav Päästeameti kodulehelt.

Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Kasutusteatise läbivaatamise aeg on 10 päeva. Kui on vajalik kolmandate asutuste/isikute kaasamine, pikendataksekasutusteatise menetluse aega 40 päevani. Kui läbivaatamise käigus tekib märkusi või puuduvad nõutavad dokumendid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on kõrvaldatud. 

EHITISE ÜLEVAATUS

Ehitise ülevaatusel kontrollitakse, kas valminud ehitis vastab ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektile ja ehitisele esitatavatele nõuetele.

Ülevaatuse aeg lepitakse kokku Saku Vallavalitsuse esindaja ja omaniku vahel pärast kasutusloa taotluse esitamist.

Vajadusel kaasab Saku Vallavalitsus menetlusse asjakohaseid ameteid, asutusi ja isikuid.