KASUTUSLOAD ja KASUTUSTEATISED

Vastavalt kehtiva ehitusseadustiku §47-§57 tuleb ehitise omanikul peale ehitise valmimist taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba või esitada kasutusteatis "Ehitusseadustik"

Alates 01.04.2016 tuleb esitada kasutusloa taotlused/kasutusteatised koos nõutavate lisadokumentidega digitaalselt, logides sisse www.ehr.ee keskkonda. Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445, e-post: ehr@mkm.ee.

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad dokumendid tuleb lisada ehitisregistrisse. 

- Faili nimi võib sisaldada tähemärke:    0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz-_+( )

- tühikud ja muud sümbolid on keelatud

- ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 300 MB

- eelistada tuleks lühikesi ja informatiivseid faili nimesid

- maksimaalne lubatud faili nime pikkus on 64 tähemärki

- ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga.

Kuna tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon paberkandjal ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul võimalik ei ole. Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise ning nende lisade blanketid on leitavad ehitisregistri veebilehelt www.ehr.ee

Ehitusdokumentidele palume lisada ehitise ülevaatuse akt, mille on digitaalselt allkirjastanud ehitise omanik, omanikujärelevalvet teostanud isik, ehituse peatöövõtja ja projekteerija.
Ehitise ülevaatuse akt on leitav siit

KASUTUSLOA TAOTLUSE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Enne kasutusloa taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

KASUTUSTEATISE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit
Kasutusteatise puhul ei ole vaja riigilõivu tasuda.

NB! Kohalik omavalitsus võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

Ehituse dokumenteerimine ja dokumentide esitamine on reguleeritud  majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. aasta määrusega nr 115 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded".

MENETLUSEST

Vajadusel kaasab kohalik omavalitsus läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi ja isikuid. Ka ehitise omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on võimaluse korral taotlusele/teatisele lisada omaniku volitus või kirjalik nõusolek).

Üldjuhul kaasab kohalik omavalitsus menetlusse Päästeameti.

Päästeametile esitatavate dokumentide info on leitav Päästeameti kodulehelt.

Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Kasutusteatise läbivaatamise aeg on minimaalselt 10 päeva. Kui on vajakaasata kolmandaid asutusi/isikuid, pikendatakse kasutusteatise menetluse aega 40 päevani. Kui läbivaatamise käigus tekib märkusi või puuduvad nõutavad lisadokumendid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on kõrvaldatud.