« Tagasi

Saku valla toetuste taotlusvoorud 2022

Mittetulundusliku tegevuse (MTT) projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar. 

Taotlusi saab esitada Saku valla veebilehel e-teeninduse keskkonnas.

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või külaliikumise arendamine ning Saku Vallavolikogu otsusega ka spordiklubid Saku Sporting, Saku Korvpalliklubi ja Tantsuklubi Danceland ning Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride ühendus, Kajamaa piirkonna külade pensionäride ühendus Meelespea, Saku pensionäride ühendus Elukaar, MTÜ Saku Diabeetikute Selts, MTÜ Saku valla Invaühing ja MTÜ Saku Valla Lasterikkad.

Enne taotluse koostamist palun tutvuda Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korraga.

Info ja nõustamine: arendusspetsialist Hele-Mall Kink, e-post helemall.kink@sakuvald.ee, telefon 671 2405, 528 7877.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seal seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele. Programmist toetatakse kodumajapidamiste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

2022. a prioriteetsed valdkonnad on vesi ja kanalisatsioon. Oodatud on eelkõige nende majapidamiste taotlused, mille elamud on ehitatud enne 2000. aastat. 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;

• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;

• taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse kinnitatud;

• projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.

Projektil võib olla ka kaastaotlejaid. Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee aastaringselt kasutuskõlblik või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta on. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokument ja taotlusvormid on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele aadressile saku@sakuvald.ee digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 1. aprillil 2022.

Info tekkinud küsimuste korral:

hajaasustuse programmist toetuse küsimine – Hele-Mall Kink, tel 671 2405, e-post helemall.kink@sakuvald.ee;

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Maigi Tenisson, tel 671 2421, e-post maigi.tenisson@sakuvald.ee;

juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamine – August Albert, tel 6712 407, e-post august.albert@sakuvald.ee.