« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Harju Maavalitsus annab teada, et 25. aprillist 2014 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Harjumaal. Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee hiljemalt 25. juunil 2014.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades. Toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele ta toetust taotleb;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb vähemalt alates 1. jaanuarist 2014;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt vähemalt alates 1. jaanuarist 2014;
  • taotlejal ei tohi olla riiklikke maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, v.a alla 18-aastase isiku või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Kas sinu majapidamine asub hajaasustusega piirkonnas?
Saku valla koduleheküljel saad tutvuda valla üldplaneeringu kaardiga „Üldplaneeringu põhijoonis". Varuge kannatust, sest tegemist on väga mahuka kaardiga.
Kaardil on märgitud tiheasustusalad musta katkendliku joonega. Tehke kaart võimalikult suureks, siis tulevad leppemärgid kaardil paremini esile. Kui sinu majapidamine jääb selle ala sisse, siis ei ole tegemist hajaasustusalaga, vaid tiheasustusega. Üldjuhul on tehtud tiheasustusalad kollaseks.
Kui sinu majapidamine asub kollasel alal, aga sellel puudub tiheasustuse märge, siis nimetatakse seda kompaktse hoonestusega alaks. Hajaasustuse programmist saab taotleda toetust sel juhul, kui sellel alal elab 1. jaanuari seisuga vähem kui 50 inimest.

Enne taotluse koostamist tutvuge programmdokumendiga.

Taotlusvormid asuvad EASi veebilehel.

Hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmed on Maire Laur, Irene Leivategija, Anne Kadaja, Virko Kolks, Toivo Alasoo ja Hele-Mall Kink.

Info:

Hajaasustuse programm - Hele-Mall Kink, telefon 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Irene Leivategija, telefon 671 2421, e-post: irene.leivategija@sakuvald.ee
Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid - Virko Kolks, telefon 671 2406, e-post: virko.kolks@sakuvald.ee