« Tagasi

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 11. jaanuaril riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.

Toetuse toel saab ellu viia eriilmelisi keskkonnaprojekte: uuringuid, keskkonnateadlikkust suurendavaid laagreid, üritusi ja saateid või hoopiski ökodisainilahendusi, harrastuskalapüüki toetavat taristut, tõrjuda probleemliike, korteriühistutel liituda kaugküttevõrguga või uuendada piirkonna veesüsteemi.
„Toetuse vastu on huvi suur ja arvata on, et meile laekub sadu taotlusi. Seetõttu oleme taotlejatele andnud võimaluse projekte ette valmistada tavapärasega võrreldes pikemalt, et need saabuksid meile 1. märtsiks kvaliteetselt ja läbimõeldult," selgitab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Haridusasutustele tuleb samadest vahenditest õppeprogrammides osalemiseks eraldi voor kevadel ning jäätmekäitluse projektide jaoks saab toetust taotleda varasügisel," lisab Tooming.
Vooru eelarvest 5,2 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 1,85 miljonit eurot, et toetada näiteks kliimateadlikkuse, jäätmete vähendamise ja liigiti kogumise ning elurikkuse teemal teavituskampaaniaid, keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist või mõne meediatoote loomist. Ringmajanduse projektidele suunatakse 1,39 miljonit, et toetada näiteks uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi, rohelise kontori ja kooli rakendamist, ELi ökomärgise taotlemist ning keskkonnakorralduse, maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid.
Metsanduse valdkonnas toetatakse 900 tuhande euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ning jahinduse kommunikatsiooniprojekte. Looduskaitsele suunatakse 750 tuhat eurot, kust toetatakse kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade elluviimist või probleemliikide tõrjet. Kalanduse valdkonna eelarve on 600 tuhat eurot, et toetada kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 600 tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist ning tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 530 tuhat eurot, et toetada radioaktiivsete jäätmete nõuetekohast käitlemist, ioniseerivast kiirgusest tulenevatest ohtudest teavitamist või korteriühistute kütteseadmete asendamist taastuvat kütust kasutava kütteseadmega või liitumist kaugküttevõrguga.
Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt. Taotlemine toimub andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlejatele toimuvad infopäevad 20. jaanuaril (atmosfääriõhu kaitse, ringmajandus, merekeskkond ja veemajandus) ja 21. jaanuaril (kalandus, metsandus, looduskaitse ja keskkonnateadlikkus). Päevakava ja registreerumisvõimaluse leiab KIKi kodulehelt.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.