« Tagasi

Valla teede hooldusest talvel

Sarnaselt eelmise talvega tellib vallavalitsus talihoolet kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus. Lisaks hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid hajaasustuses asuvaid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viit eluaset, millest kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel elanikud. Samuti hooldatakse teid sotsiaalhoolekandeteenust vajavatel isikutel.

Üksikjuhtumitel lükatakse lund nendel erateedel, mis on väga pikad, kulgevad üle mitme eri omaniku kinnistu ning viivad üksiku elamu juurde. Tee hooldamist on võimalik taotleda ka endistes aiandusühistutes. Selleks peavad vähemalt pooltes aiandusühistu majades elama inimesed, kes on  rahvastikuregistri andmetel Saku valla kodanikud, ja teed peab olema võimalik hooldada. Hooldeteenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus.

Millist teed saab hooldada?

Tihti on vallavalitsusest küsitud, mida tähendab nõuetekohaselt välja ehitatud tee hajaasustuses ja milline peab olema tee endistes aiandusühistutes, et seda saaks hooldada. Teemeister hindab tee vastavust nõuetele igal juhtumil eraldi, kuid üldjuhul peab tee vastama järgmistele nõuetele:

-          Teel peab olema piisav kandevõime, tagamaks hooldemasina läbipääsu igasugustes ilmastikuoludes. Väljaspool tiheasustusalasid kasutatavate hooldemasinate kaal algab kümnest tonnist ja juhul kui tee kandevõime pole piisav, jäävad hooldemasinad kinni;

-          Teekoridor peab olema nelja meetri kõrguselt ja laiuselt takistustest vaba. Kõrguse nõude peamine põhjus on lume raskuse all teele vajuvad oksad ja kohati ka õhuliinid. Kuna hooldemasinad on tihti üle kolme meetri kõrged, lisaks veel vilkurid ja töötuled, segavad oksad masina läbipääsu. Samuti on  lumetera hõlm suurtel masinatel kolm meetrit lai ja ruumi on vaja ka lumevallile;

-          Teel olevad roopad ja ebatasasused ei tohi ületada kümmet sentimeetrit tee põhikõrgusest. Hooldemasina lumetera pole mõeldud pinnase teisaldamiseks, sestap lõhuvad suuremad konarused tera konstruktsiooni. Ka lumelükkamise kvaliteet jääb suuremate ebatasasustega väga halb ja sõiduautodel on sellisel teel raske läbi pääseda;  

-          Tee asukoht peab olema hooldemasina juhile arusaadav ka lumesaju ja tuisu korral. Vajadusel tuleb sirgetel lõikudel tähispostid paigaldada iga 40 meetri tagant ning tähistatud peavad olema ka kurvid ja kitsendused;

-          Pikemate tupikteede korral peaks olema võimalik masinatel tee lõpus ümber pöörata.

Põhiprobleemid ongi olnud aiandusühistute väga kitsad teed, väljapoole krunte ladustatud ehitusmaterjalid, küttepuud jms, ülekasvanud hekid ja puud ning haljasala kaitsvad tähistamata kivid, mis lõhuvad hooldemasinaid.

Mis ajaks ja kuidas peavad teed olema hooldatud?

Tavaolukorras peavad Saku aleviku tänavad olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kella 6.00 ja nädalavahetustel kella 7.30, lumekihi paksus ei tohi ületada nelja sentimeetrit. Ülejäänud piirkondades peab tee olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kella 6.30 ja nädalavahetustel kella 8.00 ning lume paksus ei tohi ületada kaheksat sentimeetrit. Libedustõrjet tellitakse töövõtjatelt ühekordsete tellimustena. Raskete ilmastikuolude korral lepivad teemeister ja töövõtja esindaja iga kord eraldi kokku kuidas ja mis ajaks tee saab nõuetekohaselt hooldatud. Rasketeks ilmastikuoludeks loetakse järgnevaid juhtumeid:

-          Väga intensiivne lumesadu, sajuhulk 20 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel;

-          Tugev tuisk, lumesadu ja tuule kiirus valdavalt üle 15 m/s 12tunni või enama aja vältel;

-          Eriti ohtlik jäide, ladestuse diameeter 20 mm ja üle selle;

-          Eriti ohtlik jää ja sulalume ladestus, diameeter 35 mm ja üle selle;  

Raskete ilmastikuolude korral tagatakse esmalt suurema liiklustihedusega teede läbitavus.

Hooldetehnika ja teemeister

Kõik hooldemasinad on varustatud GPS-tehnoloogial põhineva jälgimissüsteemiga, mille abil saab teemeister vaadata, milline masin millist teed ja mis ajal hooldab. Varasemate aastate kogemuste põhjal saab väita, et jälgimissüsteem distsiplineerib ühelt poolt hooldefirmasid ja teisalt aitab teemeistril kontrollida laekunud pretensioonide põhjendatust.

Vallavalitsuse tellitava teede talihoolde üle teostab järelevalvet teemeister. Üldjuhul täidab teemeistri ülesandeid vallavalitsuse vallamajanduse insener August Albert, kuid vajadusel asendavad teda ka taristuinsener Toivo Alasoo ja majandusteenistuse juht Peep Pukk. Teemeistri valvetelefoni number on 53 422 929 ja e-posti aadress majandus@sakuvald.ee. Teemeistrit peaks informeerima juhul, kui mõni teelõik on jäänud hooldamata. Samuti peaks teemeistrit informeerima siis, kui sõiduk on jäänud avalikule teele lumme kinni ja omanik selle juurest lahkub.

Riigimaanteede talihooldust tellib Maanteeamet ja Saku vallas asuvatel teedel osutab teenust AS Eesti Teed. Riigimaanteede sõiduolude kohta jagab infot maanteeinfokeskus telefonil 1510.

Hooldeteenuse osutajad:

  • Roobuka ja Kiisa külas ning osaliselt Kasemetsa külas osutab teenust Saue ettevõte OÜ Kalsep, tel 513 5136
  • Kurtna ja Tagadi piirkonnas osutab teenust Šeiker Teed OÜ Roobukalt, tel: 5400 5452
  • Saku valla Lääne piirkonnas (Metsanurme, Rahula ja osaliselt Kasemetsa ning Saue külas) osutab teenust MR Multi OÜ, tel 5827 8144
  • Saku alevikus ja Saku valla ida ja põhjapiirkonnas (Lokuti-, Saustinõmme-, Männiku-, Tänassilma-, Tammemäe-, Jälgimäe-, Juuliku- ja osaliselt Saue külas) osutab teenust Tänassilma küla ettevõte Riab Teedeehituse OÜ, tel 5326 9502