« Tagasi

Õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on esitanud Saku Vallavalitsusele 25.09.2018. a kirjaga nr 15-2/18/14995-3 õhusaasteloa muutmise taotluse materjalid. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 avaldame sellekohase informatsiooni.

Keskkonnaluba taotletakse saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku. Aktsiaseltsile Saku Maja on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV.HA-50404 aadressil Tehnika tn 10, Saku alevik, Saku vald (katastritunnus 71801:001:1667) asuva peamiselt hakkepuidul (osaliselt ka maagaasil) töötava katlamaja käitamiseks. Aktsiaselts Saku Maja taotleb kehtiva õhusaasteloa muutmist seoses välisõhku paisatavate saasteainete hetkeliste ning aastaste heitkoguste korrigeerimisega, lähtudes TTÜ Energiatehnoloogia instituudi poolt teostatud otsemõõtmiste tulemustest.