Teed ja tänavad

Teehooldust teostab Saku valla territooriumi

riigimaanteedel - Maanteeameti põhja regioon, maanteeinfo 1510

valla teedel – Saku Vallavalitsus, kontakttelefon 671 2431, teemeistri valvetelefoni number on 53 422 929 ja e-posti aadress info@sakuvald.ee

erateedel – tee omanik, kui ei ole sõlmitud eratee avaliku kasutamise lepingut. Lepingu olemasolul teostab tee hooldust Saku Vallavalitsus

metsateedel – Riigimetsa Majandamise Keskus

Talihoolet tehakse kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus (sõidab koolibuss). Samuti hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viite eluaset, millest vähemalt kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel vallaelanikud. Samuti osutatakse talihooldeteenust sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele isikutele. Selleks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalhoolekande teenistuse poole. Üksikjuhtumitel teostatakse lumetõrjet ka neil erateedel, mis on väga pikad, kulgevad üle mitme eri omaniku kinnistu ning viivad mõne üksiku maja juurde. Aiandusühistute territooriumitel tehakse talihoolet tingimusel, et tee on nõuetekohaselt välja ehitatud ja hooldatav ning rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 50% aiandusühistu kinnistuomanikest vallaelanikud.

Hooldeteenuse osutajad:

  • Roobuka ja Kiisa külas ning osaliselt Kasemetsa külas osutab teenust Saue ettevõte OÜ Kalsep, tel 506 7491;
  • Kurtna ja Tagadi piirkonnas osutab teenust Šeiker Teed OÜ Roobukalt, tel 510 9295,
    sheikerteed@gmail.com;
  • Saku valla Lääne piirkonnas (Metsanurme, Rahula ja osaliselt Kasemetsa ning Saue külas) osutab teenust MR Multi OÜ, tel 5665 5540;
  • Saku alevikus ja Saku valla ida ja põhjapiirkonnas (Lokuti-, Saustinõmme-, Männiku-, Tänassilma-, Tammemäe-, Jälgimäe-, Juuliku- ja osaliselt Saue külas) osutab teenust Tänassilma küla ettevõte Riab Teedeehituse OÜ, tel 5344 8851.

Saku valla teede hooldusest 2018/2019 talvel

Saku Kanama ja Saku Üksnurme kergliiklustee projekteerimine