Teed ja tänavad

Teehooldust teostab Saku valla territooriumi

riigimaanteedel - Maanteeameti põhja regioon, maanteeinfo 1510

valla teedel – Saku Vallavalitsus, kontakttelefon 671 2431, teemeistri telefoni number on 5342 2929 ja e-posti aadress saku@sakuvald.ee

erateedel – tee omanik, kui ei ole sõlmitud eratee avaliku kasutamise lepingut. Lepingu olemasolul teostab tee hooldust Saku Vallavalitsus

metsateedel – Riigimetsa Majandamise Keskus

Talihoolet tehakse kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus (sõidab koolibuss). Samuti hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viite eluaset, millest vähemalt kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel vallaelanikud. Samuti osutatakse talihooldeteenust sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele isikutele. Selleks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalhoolekande teenistuse poole. Üksikjuhtumitel teostatakse lumetõrjet ka neil erateedel, mis on väga pikad, kulgevad üle mitme eri omaniku kinnistu ning viivad mõne üksiku maja juurde. Aiandusühistute territooriumitel tehakse talihoolet tingimusel, et tee on nõuetekohaselt välja ehitatud ja hooldatav ning rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 50% aiandusühistu kinnistuomanikest vallaelanikud.

Hooldeteenuse osutajad:

2020-2023 osutab talihooldeteenust kogu Saku valla territooriumil AS Eesti Keskkonnateenused. Töövõtja teenusejuht on Kaido Park, telefon 5441 0280, e-post kaido.park@eteed.ee.

Talvine teede hooldus

Vallavalitsus teeb talihoolet kõigil valla teedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus. Lisaks hooldatakse tingimustele vastavaid erateid, sealhulgas aiandusühistutele kuuluvaid erateid. Erateede hooldusesse võtmiseks peab olema täidetud kolm peamist tingimust: teed peavad olema nõuetekohaselt välja ehitatud, tee peab teenindama vähemalt viit majapidamist, millest kolmveerandis elavad Saku valda registreeritud elanikud ning teed peavad olema juurdepääsetavad ehk ilma väravate ja muude takistusteta.

Millist teed saab hooldada?

Peamised tingimused, millele tee peab vastama, on järgmised:

- teel peab olema piisav kandevõime, et tagada hooldemasina läbipääs igasugustes ilmastikuoludes. Hooldemasinate kaal võib ületada 10 tonni ja juhul, kui tee kandevõime pole piisav, võib hooldemasin läbi vajuda ja tee rikkuda või teele kinni jääda;

- teekoridor peab olema nelja meetri kõrguselt ja laiuselt takistustest vaba. Kõrguse nõude peamine põhjus on lume raskuse all teele vajuvad oksad. Kuna hooldemasinad on tihti üle kolme meetri kõrged, lisaks veel vilkurid ja töötuled, segavad oksad masina läbipääsu. Samuti on lumetera hõlm suurtel masinatel kolm meetrit lai ja ruumi on vaja ka lumevallile;

- teel olevad roopad ja ebatasasused ei tohi ületada kümmet sentimeetrit tee põhikõrgusest. Hooldemasina lumetera pole mõeldud pinnase teisaldamiseks, sestap lõhuvad suuremad konarused tera konstruktsiooni. Ka lumelükkamise kvaliteet jääb suuremate ebatasasustega väga halb ja sõiduautodel on sellisel teel raske läbi pääseda;

- tee asukoht peab olema hooldemasina juhile arusaadav ka lumesaju ja tuisu korral. Vajadusel tuleb sirgetel lõikudel tähispostid paigaldada soovitavalt iga 40 meetri tagant ning tähistatud peavad olema ka kurvid ja kitsendused;

- pikemate tupikteede korral peab olema võimalik masinatel tee lõpus ümber pöörata. Põhiprobleemiks tee hooldamisel ongi aiandusühistute väga kitsad teed, väljapoole krunte ladustatud ehitusmaterjalid, küttepuud jms, ülekasvanud hekid ja puud ning haljasala kaitsvad tähistamata kivid, mis lõhuvad hooldemasinaid.

Mis ajaks ja kuidas peavad teed olema hooldatud?

Tavaolukorras peavad Saku aleviku tänavad olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kell 6 ja nädalavahetustel 7.30, lumekihi paksus ei tohi ületada nelja sentimeetrit. Ülejäänud piirkondades peab tee olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kell 6.30 ja nädalavahetustel kell 8. Hooldaja peab lume eemaldamise korraldama nii, et koheva lume paksus sõiduteedel ei ületaks 8cm ja tänavatel 4cm, lörtsi paksus ei tohi samuti ületada 4cm.

Üldjuhul puhastatakse esmalt kõige intensiivsema liiklusega teed, siis koolide ja lasteasutuste parklad ja nende juurdepääsuteed ning siis ülejäänud teed.

Libeduse tõrjet tehakse alaliselt Saku alevikus kõige intensiivsema liiklusega tänavatel. Vallas on kahte liiki kõvakattega teed – asfalteeritud ja pinnatud. Soolaga teostatakse libeduse tõrjet vaid asfaltkattega teedel. Pinnatud teedel ning kruusateedel tehakse vajadusel karestamist, sest pinnatud teed ei talu soolaga töötlemist ning laguneksid sel juhul väga kiiresti.

Kui talv on hästi lumerohke ning tee äärde ja ristmikele lükatud lumevallid hakkavad nähtavust piirama või muul moel liiklust häirima, veetakse need lumehunnikud ära. See teenus on talihoolde lepingus ning hooldajal on selleks vajalik tehnika.

Rasked ilmastikuolud

Kui Transpordiamet kuulutab välja rasked ilmastikutingimused Harjumaal, tähendab see, et need hakkavad kehtima ka Saku vallas.

Sel juhul lepitakse iga kord eraldi kokku, kuidas ja mis ajaks saab tee nõuetekohaselt hooldatud. Rasketeks ilmastikuoludeks loetakse järgnevaid juhtumeid:

- väga intensiivne lumesadu, sajuhulk 20 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel;

- tugev tuisk, lumesadu ja tuule kiirus valdavalt üle 15 m/s 12 tunni või enama aja vältel;

- eriti ohtlik jäide, ladestuse diameeter 20 mm ja üle selle;

- eriti ohtlik jää ja sulalume ladestus, diameeter 35 mm ja üle selle.

Raskete ilmastikuolude korral tagatakse eelkõige suuremate teede läbitavus ning võib juhtuda, et mõnele metsateele või suvilapiirkonna siseteele ei jõuta enne tuisu lõppu.

Mida inimesed ise teha saavad?

Kui on lumerohke talv, siis võiks igaüks võimalusel käed külge panna, et teed ja tänavad oleks võimalikult puhtad ning liiklemine sujuv ja turvaline.

Mõnikord on jäänud teed hooldamata seetõttu, et tee laius on küll piisav, kuid väljaspool kinnistuid teemaale pargitud sõidukite tõttu ei pääse hooldemasin neist mööda, rääkimata lume lükkamisest. Sama probleem on olnud Saku alevikus kitsastel tänavatel ja kortermajade ümbruses. Kui ühel pool tänavat pargivad autod ja teisel pool tänava ääres on äärekivi, ei mahu sahk enam sinna vahele. Ka kortermajade elanikud peaksid maja ümbruses oma autode parkimiskohad ise lumevabad hoidma. Muidu tekib olukord, kus kuhjuva lume tõttu pargitakse autod järjest rohkem keset teed, kuni hooldusmasinal tee läbimiseks enam ruumi ei jätku.

Oma väravaesine tuleb igal eramaja omanikul ise lumest puhas hoida, talihoolde masinal ei ole kohustust seda teha. Võib küll ju vahel pahaselt küsida, miks sahk jätab värava ette vaalu ega kuluta paari lisaminutit selle puhtaks lükkamiseks. Aga kui liita kokku kasvõi kõik ühe tänava väravaesised, siis kuluks nende kõikide puhastamiseks märkimisväärne hulk aega.

Soovitame väga kõikidel kinnistu omanikel üle vaadata ka krundil kasvavad hekid, põõsad ja puud, et need ei ulatuks teemaale. Ikka selleks, et masin saaks turvaliselt tööd teha ega kahjustaks kabiini, peegleid ega vilkureid.

Samuti tuleks märgistada tänava või tee ääres asuvad kivid või muud elemendid, mida pole võimalik rohke lume tõttu märgata.

Järelevalve ja olulised kontaktid

Kõik hooldemasinad on varustatud GPS-tehnoloogial põhineva jälgimissüsteemiga, mille abil näeme, milline masin millist teed ja mis ajal hooldab. Varasemate aastate kogemuste põhjal saab väita, et jälgimissüsteem distsiplineerib ühelt poolt hooldefirmasid ja teisalt aitab kontrollida laekunud pretensioonide põhjendatust.

Vallavalitsuse tellitava teede talihoolde üle teostab järelevalvet majandusteenistus. Üldjuhul kontrollib hooldepartnerite tööd vallamajanduse insener August Albert, kuid vajadusel asendavad teda taristuinsener Aigar Pruul või majandusteenistuse juht Peep Pukk. Valvetelefon 5342 2929 ja e-post saku@sakuvald.ee. Majandusteenistust peaks informeerima juhul, kui mõni teelõik on jäänud hooldamata.

Kui on juhtunud õnnetus, teel on takistus või auto, mille juht on lahkunud, tuleb helistada telefonile 112.

Aastatel 2020-2023 osutab talihooldeteenust kogu valla territooriumil AS EKT Teed. Töövõtja teenusejuht on Kaido Park, telefon 5441 0280, e-post kaido.park@eteed.ee.

Riigimaanteede talihooldust tellib Transpordiamet ja meie vallas asuvatel teedel osutab teenust Verston OÜ. Riigimaanteede sõiduolude kohta jagab infot maanteeinfokeskus telefonil 1510.