Teed ja tänavad

Teehooldust teostab Saku valla territooriumi

riigimaanteedel - Maanteeameti põhja regioon, maanteeinfo 1510

valla teedel – Saku Vallavalitsus, kontakttelefon 671 2431, teemeistri telefoni number on 5342 2929 ja e-posti aadress saku@sakuvald.ee

erateedel – tee omanik, kui ei ole sõlmitud eratee avaliku kasutamise lepingut. Lepingu olemasolul teostab tee hooldust Saku Vallavalitsus

metsateedel – Riigimetsa Majandamise Keskus

Talihoolet tehakse kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus (sõidab koolibuss). Samuti hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viite eluaset, millest vähemalt kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel vallaelanikud. Samuti osutatakse talihooldeteenust sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele isikutele. Selleks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalhoolekande teenistuse poole. Üksikjuhtumitel teostatakse lumetõrjet ka neil erateedel, mis on väga pikad, kulgevad üle mitme eri omaniku kinnistu ning viivad mõne üksiku maja juurde. Aiandusühistute territooriumitel tehakse talihoolet tingimusel, et tee on nõuetekohaselt välja ehitatud ja hooldatav ning rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 50% aiandusühistu kinnistuomanikest vallaelanikud.

Hooldeteenuse osutajad:

2020-2023 osutab talihooldeteenust kogu Saku valla territooriumil AS Eesti Keskkonnateenused. Töövõtja teenusejuht on Sander Kurema, telefon 507 2060, e-post sander.kurema@keskkonnateenused.ee.

Teede hooldusest talvel