Mittetulunduslik tegevus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Projektitoetuse taotlus
Lisa projektitoetuse taotlemisele - eelarve vorm excel doc
Tegevustoetuse taotlus
Kaasfinantseerimistoetuse taotlus

Projektitoetuse aruanne
Lisa projektitoetuse aruandele - rahaliste vahendite kasutamise vorm excel doc
Tegevustoetuse aruanne
Kaasfinantseerimistoetuse aruanne

Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed: Teele Raja (rahvatantsurühm "Hellad Tallad", naiskodukaitse Männiku jaoskonna liige, Tuhala Kaarli koguduse liige), Hanno Remmel, Kaire Koik, Johannes Paldrok (MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed liige), Andres Krusell (MTÜ Saue küla liige), Anne-Ly Suvi (Eesti Noorsootöötajate Kogu liige), Lembit Makstin (volikogu eelarvekomisjoni liige).

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:  Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra (MTT) alusel antakse fondist rahalist toetust projektitoetuseks, tegevustoetuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik. Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar ja 1. september.
Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on aleviku- või külaliikumise arendamine ning volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala klubi ja mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.

Projektide kaasfinantseerimise taotlusi saab esitada kogu eelarveaasta jooksul. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt aasta.

Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Tutvu eelnevalt MTT korraga.