Arengukava

Kehtiv Saku valla arengukava: Saku valla arengukava 2035+

Arengukava avalik arutelu toimub 24. augustil kell 17.30 vallamajas

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 01.09.2022 järgmistele arengukava dokumentidele: 
Arengukava tegevuskava     
Eelarvestrateegia     
Teehoiukava
Ettepanekud saatke saku@sakuvald.ee

 

Üldplaneering

Saku valla üldplaneering

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering

 

Jäätmekava

Saku valla jäätmekava 2018-2021
 

ÜVK

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine
 

Soojusmajandus

Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2021–2032
 

Küsitlused, uuringud ja muud dokumendid

Saku valla elanike liikuvusuuring 2022. Aruanne

Saku valla elanike liikuvusuuring 2022. Avatud vastused

Saku valla elanike rahuolu-uuringu aruanne 2021

Harju maakonna arengustrateegia 2035+