Kohalikel omavalitsustel on oluline roll – pakkuda ootustele vastavaid esmatasandi avalikke teenuseid, kujundada elu- ning ettevõtluskeskkonda jpm. Oluline roll on ka arengukaval, kus lepitakse kokku eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Arengukava on kogukondlik kokkulepe sellest, mida tehakse ja mida mitte. Arengukava ei ole pelgalt vormitäide, kuigi mõnikord nii arvatakse.

Praegu kehtiv arengukava on vastu võetud möödunud aasta lõpus. Vallavolikogu ja -valitsus on aga leidnud, et lisaks olukorra kirjelduse ja tegevuskava uuendamisele on tarvis üle vaadata ka strateegia – visioon, eesmärgid ning mõõdikud, et vastata paremini inimeste vajadustele muutuvas maailmas. Seetõttu otsustatigi alustada arengukava põhimõttelist uuendamist ja kaasata võimalikult lai ring huvigruppe, et leppida kokku selles, milliseks Saku valda aastaks 2035+ kujundada.

Saku valla arengukava 2020-2035 eelnõu valmib maikuu lõpuks, seejärel toimub selle esimene lugemine volikogus. Enne vastuvõtmist septembris toimub seadusekohane avalikustamine. Selleks aga, et arengukava kajastaks võimalikult palju kogukonna soove ja unistusi, on kavandatud mitmeid tegevusi.

Arengukava koostamiseks on moodustatud juhtrühm, kuhu kuuluvad vallavalitsuse ja volikogu liikmed.

Kogu protsessi jooksul on kavandatud

•  4 juhtrühma koosolekut (29.11, 30.01, 13.03, 24.04);

•  vallaelanike lühiküsitlus (14.01-10.02);

•  erinevate huvigruppide kaasamine toimub ajavahemikul jaanuar-märts nende gruppide ümarlaudadel vmt üritustel; 

•  strateegiapäev 20.02. Osalevad volikogu, vallavalitsuse ja kogukondade esindajad. Eesmärgiks on esialgse tulevikupildi kujundamine;

•  vallavalitsuse ja volikogu traditsiooniline arenguseminar 4.-5.04.

Kõik arengukava koostamisega seonduvad materjalid on käesoleval lehel.

Arengukava volikogu 20. juuni istungil
Eelnõu
Lisa 1. Saku valla arengukava tegevuskava I lugemine
Lisa 2. Saku valla lähteolukorra ülevaate I lugemine
Saku valla arengukava I lugemine
Saku valla eelarvestrateegia I lugemine
Lisa 3. Teehoiukava 2019-2024+ 

Arenguseminar Pedasel, 4. aprill 2019
4. aprillil Pedasel toimunud arenguseminari memo
Arenguseminar 4. aprillil 2019
Rahuloluküsitluse ülevaade

 

Juhtrühma neljanda koosoleku materjalid:
Saku juhtrühma IV koosoleku memo

 

Juhtrühma kolmanda koosoleku materjalid:
Saku juhtrühma III koosoleku memo
Memo lisa 1 (koosoleku slaidid)
Memo lisa 2 (strateegia tööversioon)

 

Strateegiapäev
Strateegiapäev
Arengukava ettekanne
Üldplaneeringu ettekanne

 

Juhtrühma teise koosoleku materjalid:
Koosoleku memo
Memo lisa 1
Memo lisa 2
Kutse strateegiapäevale

 

Juhtrühma esimese koosoleku materjalid:
Avakoosoleku memo
Avakoosoleku materjalid
Saku valla arengukava uuendamise plaan
Arengukava dokumendi esialgne ülesehitus