1.02.17

Saku Päevakeskus
Aadress: Pargi 27, Saku 75501
Kontakttelefon: 604 1731
E-post: paevakeskus@sakuvald.ee
Juhataja Helen Alton, helen.alton@sakuvald.ee, 50 15 770
Koduleht: sakupäevakeskus.ee
Saku Päevakeskuse FB

 

Sotsiaalteenused

Päevategevuse teenus sotsiaalsetele riskirühmadele ja eakatele

Teenuse eesmärgiks on võimaldada klientidele parim võimalik toimetulek tavapärasele sarnases keskkonnas ja aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust, edendades ja säilitades suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsuse, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise. Teenus sisaldab klientide aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist ja igapäevaste toimetulekuoskuste ja tegevusvõime arendamist läbi erinevate  individuaal- ja rühmategevuste.

 • Igapäevaselt on võimalik käia lugemas värskeid ajalehti ja ajakirju, vaadata televiisorit ja kasutada internetti
 • Huviringides osalemine on meie klientidele tasuta
 • Huviringide tegevus toimub nädalaplaani alusel
 • Huviringide tegevusest saab põhjalikumat infot telefonil 604 1731
 • Vabaaja üritused ja ühiskülastused toimuvad aastaringselt. Jälgige infot!

 

Koduteenused

Koduteenuse eesmärgiks on aidata kõrvalabi vajavatel vanuritel või puudega täisealistel isikutel harjumuspärases keskkonnas (üldjuhul kodustes tingimustes) igapäevaselt toime tulla. Hooldustöötaja abistab klienti toimingutes, millega isik ei ole võimeline ise toime tulema, näiteks toiduainetega ja majapidamistarvetega varustamisel, tervise- ja kütteabi korraldamisel ja teistel ühekordsetel asjaajamistel.
Kellel on õigus koduteenust saada?
Koduteenust osutatakse Saku valla elanikeregistris olevatele kõrvalabi vajavatele vanuritele või puudega täisealistele isikutele.

Koduteenuse saamiseks esitab koduteenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või muu asjast huvitatud isik teenuse osutajale kirjaliku avalduse, milles põhjendab vajadust kõrvalabi saamiseks. Koduteenuse osutamiseks sõlmivad koduteenuse osutaja ja koduteenuse taotleja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta.

Koduteenus on tasuline või tasuta. Koduteenuse eest tasub teenuse taotleja või tema seadusjärgsed ülalpidajad vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel. Alates 1. septembrist 2014 on koduteenuse osutamise hinnaks 2,82 eurot tund. Osutatud teenuse mahtu mõõdetakse teenuse osutamiseks kulunud ajaga 30 minutilise täpsusega.

Koduteenus on tasuta inimesele, kelle sissetulek on väiksem Saku Vallavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu koduteenuse eest tasuma. Tasuta osutatavat koduteenust finantseeritakse valla eelarvest.

Pereteenus

Pereteenuse eesmärgiks on toetada ja parendada toimetulekuraskustes pere igapäevast toimetulekut harjumuspärases keskkonnas.
Kellel on õigus pereteenust saada?
Pereteenust osutatakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saku vald. Pereteenuse vajalikkuse selgitab välja vallavalitsuse sotsiaalhoolekande korraldamisega tegeleva struktuuriüksuse vastav ametnik. Taotluse pereteenuse osutamiseks esitab vallavalitsuse sotsiaalhoolekande korraldamisega tegeleva struktuuriüksuse juht teenuse osutajale. Pereteenuse taotlemise eelduseks on pereteenuse saaja nõusolek.

Pereteenuse osutamiseks sõlmivad pereteenuse osutaja ja pereteenuse saaja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta.

Pereteenus on pereteenuse saajale tasuta ja seda finantseeritakse valla eelarvest.

 

Igapäevaelu toetamise teenus

Mis on igapäevaelu toetamise teenus?

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust võib osutada inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, päevakeskuses tugigruppides osaledes, söögitegemist õppides, ametiasutustes asjaajamist harjutades.

Mida teenuse raames tehakse?

● kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit

● juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel

● juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel

● juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel

● kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist

● nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades

● toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu

● kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Kellel on õigus igapäevaelu toetamiseteenust saada?

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Samal ajal ei tohi talle osutada kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust, kuna nende teenuste raames tuleb igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi nagunii teha.

Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA). Teenust rahastab sotsiaalkindlustusamet, ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Saku valla eelarvest.

 

Toetatud elamise teenus

Mis on toetatud elamise teenus?

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus.

Mida teenuse raames tehakse?

 • juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel
 • juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel
 • abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest
 • luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks
 • valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.
Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?
Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega. Soovitus kasutada toetatud elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.
Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).
 

Töötamise toetamise teenus

Mis on töötamise toetamise teenus?

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenuse raames tehakse?

·   motiveeritakse inimest tööle asuma,

·   otsitakse inimese huvidest lähtuvalt tema võimetele sobivat tööd,

·   toetatakse inimest, juhendatakse teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustatakse töötamise ajal,

·   juhendatakse ja nõustatakse inimese tööandjat viimase nõusolekul inimese tööle rakendamisel,

·   juhendatakse inimest ja tema töökaaslasi nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes,

·   valmistatakse inimest ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada?
Töötamise toetamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada, vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist ning talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust ega kogukonnas elamise teenust, mille käigus on talle tagatud teenuseosutaja territooriumil töö tegemise võimalus.
Soovitus kasutada töötamise toetamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus töötamise toetamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.
Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (ska).
 
Päevahoiuteenus
Päevahoiuteenus on väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Saku vallas osutatakse päevahoiuteenust raske ja sügava puudega psüühilise erivajadusega täisealisetele isikutele, kes vastavalt rehabilitatsiooniplaanile vajavad päevahoiuteenust ning kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Saku vald.

Teenus on mõeldud puuetega inimeste lähedastele puhkuse ja töölkäimise võimaldamiseks ning sisaldab hooldust, järelevalvet ja toimetulekut toetavate tegevuste läbiviimist vastavalt kokkulepitud hoolduskavale.
Teenuse saamiseks esitab isiku seaduslik esindaja  päevakeskuse juhatajale avalduse, milles põhjendab teenuse vajadust.
Teenus on isikule tasuline. Teenuse saajaga sõlmitakse leping.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Teenus on suunatud isikule, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Teenust osutatakse isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saku vald. Teenus on isikule tasuta ja teenuse saamiseks ei ole vaja dokumente esitada. Teenuse saamiseks palume pöörduda päevakeskuse sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtule esmaspäeviti kell 9-11 ja reedeti kell 9-11. Pikema kestvusega nõustamiste tarbeks lepitakse kokku mõlemale osapoolele sobiv aeg.  

Invatransporditeenus

Invatransporditeenust osutatakse 7-kohalise tõstukiga invabussiga. Teenust osutatakse raske ja sügava puudega või halvenenud liikumisvõimega isikule, kes ei ole võimeline koos saatjaga kasutama ühistransporti, sõiduks:

 • väljaspool valda asuvasse ravi- või hoolekandeasutusse
 • rehabilitatsiooniasutusse ja koju tagasi
 • Saku valla piires asuvasse õppe-, ravi- või hoolekandeasutusse.

Kolm korda nädalas transporditakse marsruudil Saku-Tõdva-Lokuti-Kiisa-Kurtna-Saku ja Saku –Jälgimäe- Saku kuni 14 inimest  4-5 tunniks päevakeskusesse.

Valla piires on eritransport tasuta. Väljapoole valda ühes suunas vastavalt tsooni maksumusele:
I tsoon (kuni 20 km)   - 0,64€
II tsoon  (kuni 50 km) - 1,28€
III tsoon (kuni 120 km) - 3,20€
IV tsoon (üle 120 km)  - 6,39€
Ooteaeg 3,20€ tund.

Ettetellimine telefonil 604 1731

Toitlustamise vahendamine

Sooja toidu vahendamine lasteaia Päikesekild köögist inimestele, kes osalevad päevakeskuse päevategevustes, ja neile, kes mingil põhjusel ei saa ise toitu valmistada. Toit tuuakse päevakeskusesse tööpäevadel kell 11.30,  vajalik eelnev registreerimine.
Portsjoni hind 0,64€.  Toidu kojutoomisel koduteenuse raames lisandub koduteenuse hind.

Tugiisiku teenus

Teenuse eesmärk on puudega lapsele erivajadusest lähtuva kõrvalabi osutamine haridusasutuses.

Tugiteenused

Pakume Saku valla eakatele ja erivajadustega inimestele soodushinnaga toimetulekut toetavaid tugiteenuseid. Tugiteenustele eelregistreerimine telefonil 604 1731

   
• Duši kasutamine
Igal tööpäeval, 0,32 € kord.

• Pesu pesemine
Igal tööpäeval 0,96 €/masinatäis ja 0,32 € kuivatamine.

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS