28.09.17

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise (tee) asukoha, liikluskorralduse ja krundijaotuse täpsustamiseks Saku vallas Rahula külas Pihlaka tee (katastritunnus 71801:003:0409) kinnistul ning Pihlaka tee 25 (katastritunnus 71801:003:0405) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 13.11.2003 otsusega nr 88 kehtestatud Pihlaka ja Saare kinnistute ning Rahula kinnistu osa detailplaneeringu alal asuvate kruntidega pos 22 ja 15. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 03.10.2017 kuni 17.10.2017 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringu krundijaotust kruntide pos 22 ja pos 15 osas, maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise (mahasõit riigiteelt) võimalikku asukohta ja liikluskorralduse põhimõtteid ning suurendatakse ja nihutatakse krundi pos 15 hoonestusala 10 % ulatuses. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM