3.04.17

Saku Vallavalitsusele on ehitisregistri kaudu 14.03.2017 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Saku vallas Männiku külas Raba tee 10 (71801:001:1083)  kinnistule abihoone püstitamiseks.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 29.07.2008 korraldusega nr 775 kehtestatud Raba 10 kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1. 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 03.04.2017 kuni 16.04.2017 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega suurendatakse ja nihutatakse 10 % ulatuses detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM