24.07.17

 

Saku Vallavalitsusele on ehitisregistri kaudu 27.06.20167 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Saku vallas Tänassilma külas Metsavaimu tee 12 (71801:001:0856)  kinnistul üksikelamu püstitamisearhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste täpsustamiseks.

Tegemist on Saku Saku Vallavolikogu 12.05.2005 otsusega nr 42 kehtestatud Pille ja Mäe-Tooma kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 35.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ning lg 2 tulenevalt anname projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ehk tähtajaga 26.08.2017.

Alates 01.08.2017 kuni 14.08.2017 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM