13.07.16

Saku vallavalitsus sõlmib 2016/2017 õppeaastaks lapsehoiuteenuse osutamiseks lepingud kolme Saku vallas asuva lastehoiuga – Saku alevikus asuva MTÜga Saku Sofi Lastekeskus, Pihlaka lastehoiuna tuntud SLH & Hooldus OÜga Rahula külas ja Silmatera Mudilasmaja OÜga Tänassilma külas.

Seoses eelmise hankeperioodi lõppemisega kuulutas Saku vallavalitsus välja uue hanke lapsehoiuteenuse osutajate leidmiseks. Vallavalitsus soovis osta teenust 2017. aasta 31. augustini kuni 25 lapsele ning lastehoiukohad pidid asuma Saku vallas. Kohatasu kogumaksumus täisajalise lapsehoiukoha kohta ei tohtinud ületada 365 eurot kuus. Uue hankeperioodi hoidudega on raamlepingud sõlmitud, nii et võimalus on hakata sõlmima kolmepoolseid lepinguid lapsevanema, valla ja hoiuteenuse osutaja vahel. Lepingud hakkavad kehtima alates 1. septembrist.

 

 

2015/2016 õppeaasta lastehoiuteenuse osutajad

OÜ Matu Lastekeskus Nõmmel

OÜ Lustila Saue linnas

MTÜ Saku Sofi Lastekeskus Sakus

Valla lastehoiukohtade jagamise põhimõtted

Kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta. Alates 1. jaanuarist 2015 võib 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga. Kuna Saku vallas on lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui vallal lasteaiakohti, siis pakubki vallavalitsus välja võimaluse panna sõimeealine laps lastehoidu ning tasub teenuse eest ise, vanema tasuda jääb kohatasust 40 eurot (sama suur kui Saku valla lasteaedade kohatasu, mida vanem peab katma) ja toiduraha.

Saku vallavolikogu otsustas 22. jaanuaril lubada vallavalitsusel kuulutada välja hange lastehoiuteenuse osutajate leidmiseks. Kokku sooviti osta teenust järgmise aasta 31. augustini kuni 40 lapsele ning kohatasu lapsehoiukoha kohta ei tohtinud ületada 400 eurot kuus.

30. juuni istungil kinnitas vallavalitsus hanke võitnud lapsehoiud, kellega sõlmiti raamlepingud. Esimeses järjekorras pakutakse vanematele välja kolm esimest kõige odavama pakkumise teinud lastehoidu (kolmes esimeses lastehoius on kokku ligi 40 kohta). Kui mõnel neist enam vabu kohti ei ole, tuleb lastevanemate jaoks valikusse hinnalt järgmine lastehoid.

Kuna kaks Saku alevikus asuvat lapsehoidu, Kaisukaru ja Saku Sofi, jäid hanke tulemusel hinna pingereas tahapoole, siis vald seal olevaid vabu kohti praegu vanematele ei paku ja nende eest ei maksa. Lapsevanem võib panna lapse ka lapsehoidu, mida vallavalitsus välja ei paku (praegu 4.–7. kohale jäänud või hoopis mõnda teise lapsehoidu), kuid sel juhul tuleb kogu kulu kanda vanemal. Erandid on võimalikud vaid juhul, kui on tegemist erivajadusega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda. Sellisel juhul valib vald lapsehoiu koostöös vanemaga.

Kuni jaanuarikuuni oli võimalik taotleda vanematel, kelle lapsed käisid lastehoius, lapsehoiutoetust. Nüüd vald enam lastehoiutoetust ei maksa, vaid rahastab lastehoiuteenust sõlmitud lepingute alusel.

Need lastehoiu lepingud, mis on sõlmitud 2015. aasta jaanuarist kuni juunini, kehtivad edasi.

 

Vald sõlmis raamlepingu seitsme lapsehoiuga

1. OÜ Matu Lastekeskus Nõmmel – kohamaksumus 319 eurot

2. OÜ SLH & Hooldus (Pihlaka lastehoid) Rahula külas – 330 eurot

3. OÜ Lustila Saue linnas – 348 eurot

4. OÜ Defigo Nõmmel – 350 eurot

5. MTÜ Saku Sofi Lastekeskus Sakus – 365 eurot

6. OÜ Kaisukaru (Kooli tee lastehoid) Sakus – 400 eurot

7. MTÜ Meiepere lapsehoid Nõmmel – 400 eurot

 

Lapse lastehoidu panemise protsess on järgmine:

1. Kui lasteaiajärjekorras olevale perele ei ole veel lasteaiakohta pakutud, kuid vanemal on soov minna tööle või mingil muul põhjusel vajadus laps lasteaeda panna, tuleb tal teha vallavalitsusele vabas vormis avaldus (saku@sakuvald.ee), kus ta kinnitab, et on nõus panema lapse lastehoidu.

2. Vallavalitsus annab vanemale valida kolme esimese kõige odavama kohahinna pakkumise teinud lapsehoiu vahel. Nendeks on Matu Lastekeskus Nõmmel, Pihlaka lastehoiuna tuntud lapsehoid Rahula külas (OÜ SLH & Hooldus) ja lastehoid Lustila Saue linnas. Kui mõnel neist enam vabu kohti ei ole, tuleb lastevanemate jaoks valikusse hinnalt järgmine lastehoid.

3. Vanem valib pakutud lastehoiduest välja ühe hoiu, kellega sõlmitakse lapsevanema, valla ja lapsehoiu vaheline kolmepoolne leping.

4. Lastehoidu läinud laps on lasteaiajärjekorras ikka edasi ning kui konkreetse lapse järjekord kätte jõuab ja lasteaias koht vabaneb, siis vald seda perele ka pakub.

Infot lasteaia ja -hoiu kohta saab vallavalitsuse hariduse peaspetsialistilt Heli Veersalult, tel. 6 712 415

heli.veersalu@sakuvald.ee.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS