22.02.17

Kehtestatud detailplaneeringud:

 

Saku Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a otsusega nr 12 kehtestati Saku aleviku Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksuste (katastritunnused: 71801:010:0091 ja 71801:010:0310; Saku Õlletehase territoorium) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Vääna jõe, Tallinn-Saku-Laagri tee, Jaama tänava ja Saku terviseraja vahelisel alal.  Planeeritava ala moodustavad Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksused ja osaliselt Jaama tänav ning selle suurus on ca 89 000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritaval alal olevad krundid liita ning määrata moodustatavale krundile sihtotstarbeks 90% tootmismaa ja 10% ärimaa. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 60 (see on 52 300 m2) ning seal võib kokku olla kuni 40 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib krundi põhja- ja keskosas olla kuni 50 m, lõunaosas kuni 30 m. Vääna jõe ääres praegusele haljasalale määratud hoonestusalal võib hoonete maksimaalne kõrgus olla 4 m. Planeeritaval alal peab haljasala olema vähemalt 10%. Võrreldes olemasoleva olukorraga kavandataks suurendada planeeritava ala hoonestusala; muuta sihtotstarvete osakaalu; suurendada planeeritava ala maksimaalset täisehitusprotsenti 50-lt 60-ni; suurendada maksimaalset hoonete arvu 30-lt 40-ni; suurendada maksimaalset hoonete kõrgust 40-lt 50 meetrini.

Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringus määratud tootmismaa ning lao- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbega aladele määratud maksimaalset hoonete kõrgust planeeritaval alal. Samuti vähendatakse Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndit planeeringus märgitud osas 10 meetrini. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Saku Vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 12   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Illustratsioonid   Puurkaevude skeem   Situatsiooniskeem   Asukohaskeem   Üldplaneeringu muutmise skeem

 

Saku Vallavolikogu 19. jaanuari 2017. a otsusega nr 5 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Aare kinnistu (katastrinumber 71801:003:1051) detailplaneering.

Aare kinnistu asub Tallinna ringtee, Tallinn-Saku-Laagri tee ja Kanama tee ristmiku vahetus läheduses. Planeeritav ala koosneb Aare kinnistust, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0411), osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0954), osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus 71801:003:1052) ja osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus 71801:003:0218). Planeeritava ala suurus on ca 11500 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Aare kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine tankla ja ärihoone ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala (mets, looduslik rohumaa). Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud loodusliku ala juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, sest antud teede läheduses puudub koht, kus saaks tankida, esmatarbekaupu soetada ning veoautosid parkida ja nende juhtidel puhata.  Planeeringu realiseerumisega väheneks Saku alevikus parkivate ja seeläbi üldist liiklust häirivate ning õhku saastavate veokite arv.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale tanklahoone koos kauplusega ja laohoone-büroo. Kolmas hoone on planeeritud abihoonena. Planeeritava maa sihtotstarve nähakse ette 100% ärimaa. Rajatav tanklahoone on planeeritud kahekorruselisena, mille esimesel korrusel on tankla ja väike kauplus koos inimeste pesemisvõimalusega ning teisel korrusel motell ja vajaduse korral tankla kontor. Laohoone-büroo on kavandatud kuni kolmekorruseline. Kinnistu maksimaalne täisehitusprotsent on 50 ning  kavandatavate hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 11 m. Kinnistut läbiva tee jaoks moodustatakse eraldi transpordimaa kinnistu. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus   Situatsiooniskeem   Tugiplaan   Seletuskiri   Vertikaalplaneering   Põhijoonis   Illustreeriv joonis

 

Saku Vallavalitsuse 17. jaanuari 2017. a korraldusega nr 63 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla Remmelga tee 2 kinnistu (katastritunnus: 71801:006:0329) detailplaneering.

Planeeringuala asub Saku-Tõdva tee ääres. Selle suurus on ca 2700 m2. Planeeringuala moodustavad Remmelga tee 2 kinnistu ja Remmelga tee kinnistu (katastritunnus: 71801:006:0332) osa.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule, abihoonete ja/või üksikelamu laienduse ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on lubatud Remmelga tee 2 kinnistu hoonestada üksikelamu ja kahe abihoonega. Kinnistu maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Samuti näeb detailplaneering ette  müratõkkevalli eemaldamise enne müratõkkeseina (maksimaalne kõrgus 2 m) rajamist planeeringuala Saku-Tõdva tee äärsesse osasse. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Seletuskiri   Põhijoonis   Joonised   Kehtestamise korraldus   Illustratsioon

 

Saku Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017. a korraldusega nr 33 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Tammoja kinnistu (katastritunnus: 71801:003:0535) osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kanama tee ääres. Planeeritava ala suurus on ca 2,3 ha ning selle moodustab Tammoja kinnistu osa.

Detailplaneeringu eesmärk on Tammoja kinnistu osa kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja väikeses osas hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala, lage ala. Tegemist on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu lahenduse järgi jaotatakse planeeritav ala viieks elamumaa krundiks, üheks maatulundusmaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks (juurdepääsu ja perspektiivseks kergliiklustee jaoks) ja üheks tootmismaa krundiks (perspektiivse reoveepumpla jaoks). Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 2533 m2 kuni 4061 m2 nende ning täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 16-20. Igale elamukrundil võib olla üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Seletuskiri   Kehtestamise korraldus   Tugiplaan   Asukohaskeem   Põhijoonis tehnovõrkudega   Väljavõte üldplaneeringust

 

Saku Vallavalitsuse 13. detsembri 2016. a korraldusega nr 1067 kehtestati Saku valla Tõdva küla Tõru maaüksuse (katastritunnus: 71801:006:1044) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Tõru maaüksuse kaheks krundiks jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kaksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub  Saku-Tõdva tee (11342) ääres. Planeeritava ala moodustavad Tõru maaüksus, osa Saku-Tõdva tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0101) ja osa reformimata riigimaast (EHAK kood: 8472). Planeeritava ala suurus on ca 9400 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse käesoleval ajal hoonestamata Tõru maaüksusele üks kaksikelamu, mis asetseb mõlemal moodustataval krundil. Kummalegi krundile on lubatud rajada ka üks abihoone. Kaksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonetel 6 m. Kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on mõlemal 220 m2. Planeeringulahenduse elluviimisel tuleb esimeses järjekorras Saku soo maaparandusehitise eesvoolukraav torustada vastavalt rekonstrueerimisprojektile nr 778-02.15 ning sellele kasutusluba saada. Planeeringu elluviimisega ei avaldataks olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Saku Vallavalitsuse 13.12.2016 korraldus nr 1067   Seletuskiri   Põhijoonis   Maakasutus ja kitsendused   Illustratsioon   Kontaktvöönd   Situatsiooniskeem   Tugiplaan

 

Saku Vallavolikogu 17. novembri 2016. a otsusega nr 143 kehtestati Kasemetsa küla Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste (katastritunnused 71801:003:0586 ja 71801:003:0587) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kasemetsa külas Saku-Tõdva tee ääres. Selle moodustavad Uus-Raili ja Raili tee maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 5200 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asuvad Uus-Raili ja Raili tee maaüksused hajaasustusalal, mille maakasutuse juhtostarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud  puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa juhtotstarveteks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna detailplaneeringu lahendus on avalikes huvides, sest detailplaneeringu lahendusega nähakse ette kergliiklustee jaoks transpordimaa krundi moodustamise Saku-Tõdva tee äärde.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale 3847 m2 suurune elamumaa krunt ja 710 m2 ning 541 m2 suurused transpordimaa krundid. Elamumaa krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ja abihoonetel 6 m. Ühele transpordimaa krundile on kavandatud perspektiive kergliiklustee, teisele juurdepääs lähiala kruntidele.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju lähipiirkondade majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus   Seletuskiri ja joonised

 

Saku Vallavolikogu 17. novembri 2016. a otsusega nr 142 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männi tee 21 kinnistu (katastritunnus 71801:001:0434) detailplaneering.

Detailplaneeringu ala moodustavad Männi tee 21 kinnistu ja osa Tamme tee maaüksusest. Detailplaneeringu ala suurus on ca 6200 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Männi tee 21 kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt asub Männi tee 21 kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga vähendatakse Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi ehituskeeluvööndit 25 meetrilt 10 meetrile. Keskkonnaamet on nõustunud Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamisega. Planeeringu koostamisel on lähtutud aleviku ja lähiala üldplaneeringus sätestatud maakasutuse juhtotstarbest ning ehitustingimustest (sh ei ole Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndisse kavandatud ehitisi).  Lisaks on detailplaneering ka avalikes huvides, sest detailplaneeringus on nähtud ette avalik juurdepääs kallasrajale läbi planeeritava ala.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse Männi tee 21 kinnistu kokku kolmeks elamumaa krundiks (pindalad: 1689 m2, 2008 m2 ja 1902 m2) Ühele moodustatavale krundile on võimalik rajada üks kaksikelamu või üks üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Kahele moodustatavale krundile on võimalik rajada mõlemale üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Kruntide täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 17,1 kuni 20. Elamute maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju lähipiirkondade majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise otsus   Seletuskiri   Joonised

 

Saku Vallavolikogu 13. oktoobri 2016. a otsusega nr 129 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männivälja maaüksuse (katastritunnus 71801:005:0634) osa detailplaneering.

Planeeritav ala koosneb Männivälja maaüksuse osast. Selle suurus on ca 2200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Männivälja maaüksuse osale elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusalas, mille maakasutuse juhtotstarve on haljasala. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbe muutmist haljasalast pere- ja ridaelamumaaks. Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 ja detailplaneeringu algatamise ajal kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punktile 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut (vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine). Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna detailplaneeringuga kavandatav elamumaa krunt sobitub oma olemuselt ning suuruselt olemasolevate hoonestatud elamumaa kruntide vahele. Vähetähtis ei ole ka fakt, et kavandatav elamumaa krunt planeeritakse tiheasustusalale Saku alevikku, kus on olemas vajalik tehniline infrastruktuur, läheduses asuvad lasteaiad, kool, postkontor, raamatukogu, erinevad poed jne. Kuna Männivälja kinnistu praegune sihtotstarve on elamumaa 100%, siis detailplaneeringuga ei muudeta Männivälja maaüksuse osa sihtotstarvet.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale (käesoleval ajal on see ala hoonestamata) 2183 m2 suurune elamumaa krunt, millele võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus  Seletuskiri  Põhijoonis tehnovõrkudega   Ruumiline illustratsioon

 

Saku Vallavalitsuse 20. septembri 2016. a korraldusega nr 809 kehtestati Saku valla Üksnurme küla Haavasalu tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0705) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Haavasalu tee 5 maaüksus ning osaliselt 11345 Rahula-Saku tee maaüksus (katastritunnus: 71801:003:1098). Planeeritava ala suurus on ca 2800 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Haavasalu tee 5 maaüksuse hoonestusala määramine ning ehitusõiguse määramine üksik- või kaksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt asub Haavasalu tee 5 maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi võib seni hoonestamata Haavasalu tee 5 maaüksusele kavandada ühe üksik- või kaksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Elamu maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel 6 m. Haavasalu tee 5 maaüksuse maksimaalne ehitusalune pind võib olla 540 m2

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Illustreerivad joonised

 

Saku Vallavalitsuse 11. augusti 2016. a korraldusega nr 695 kehtestati Saku valla Saustinõmme küla Ülase maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0545) detailplaneering.

Planeeringuala koosneb Ülase maa maaüksusest, osaliselt Ristiku maaüksusest (katastrinumber: 71801:001:0553) ja osaliselt 11159 Jäätmehoidla tee maaüksusest (katastrinumber: 71801:001:0234). Planeeritava ala suurus on ca 1,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ülase maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) kohaselt asub maaüksus osaliselt tiheasustusega maa-alal ning osaliselt hajaasustusega maa-alal. Üldplaneeringu kohaselt on Ülase maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt looduslik ala. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on kavandatud üldplaneeringuga määratud tiheasustusega alale hoonestusala. Ülase maaüksusele (käesoleval ajal hoonestamata) võib kavandada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Maaüksuse maksimaalne lubatud ehitisealune pindala on 700 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Planeering näeb ette ka planeeritavat ala läbiva olemasoleva tee likvideerimise ja uue tee rajamise Ülase maaüksuse ja Ristiku maaüksuse piirile. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis ja tehnovõrgud   Kooskõlastused   Illustratsioon   Lähteplaan   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 11. augusti 2016. a korraldusega nr 694 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Linamäe tn 12 maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0304) detailplaneering. Planeeritav ala asub Tänassilma külas Linamäe tänava ääres. Planeeritava ala moodustab Linamäe tn 12 maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 7500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linamäe tn 12 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasoleva ajutise hoone lammutamine ning olemasoleva laohoone juurdeehitus. Krundil võib olla maksimaalselt 2 hoonet. Maksimaalne ehitusalune pindala on 4600 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 13 m. Krundi sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Illustratiivne joonis   Tugiplaan   Asukohaskeem

 

Saku Vallavalitsuse 7. juuni 2016. a korraldusega nr 532 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männituka tee 1 kinnistu (uus koha-aadress: Oja tn 31; katastritunnus: 71801:005:0005) detailplaneering.
Planeeritava ala moodustab Oja tn 31 maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 2900 m2.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse määramine maksimaalselt nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Detailplaneeringuga on Oja tn 31 maaüksusele kavandatud olemasoleva elamu ümberehitus nelja boksiga ridaelamuks ja kuni kolme abihoone ehitamine. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 580 m2. Elamu ümberehitamisel ridaelamuks tuleb juhinduda Saku valla üldplaneeringus toodud ridaelamu mõistest, mille kohaselt ridaelamu moodustavad kinnisel hoonestusviisil üksteise külge ehitatud üksikelamud ja kus igal sektsioonil on oma katus ning sissepääs eluruumidesse õuest maapinnalt, esimese korrusega ühelt tasandilt. Ridaelamu suurim lubatud kõrgus on 13 meetrit hoonet ümbritsevast keskmisest maapinnast. Kui antud hoone asemele rajatakse uus ridaelamu või antud hoonele rajatakse uus katus, siis peab lähtuma ümbritsevast hoonestusest ja Saku alevikus väljakujunenud maksimaalsest hoonete (suhtelisest) kõrgusest ning seetõttu on eelnevalt mainitud juhtudel hoone maksimaalne kõrgus maapinnast 9 m. Abihoonete maksimaalne lubatud kõrgus võib olla 3,5 m. Ridaelamu suurim eluruumide korruselisus on 2.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Kehtestamise korraldus    Seletuskiri ja joonised

 

Saku Vallavalitsuse 3. mai 2016. a korraldusega nr 392 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Mõisavahe tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0725) detailplaneering.

Planeeritava ala moodustavad Mõisavahe tee 2 maaüksus, osaliselt Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksus ning osaliselt Ussiaugu maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Mõisavahe tee 2 maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus- teenindus ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse seni hoonestamata planeeritav ala üheks äri- ja tootmismaa krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Kavandatavale äri- ja tootmismaa krundile (pindala: 41234 m²), võib detailplaneeringu järgi rajada kuni neli hoonet, millede maksimaalne kõrgus võib olla 14 m. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala võib olla 18560 m2. Planeeringulahendus näeb ette võimaluse kavandatav äri- ja tootmismaa krundi jaotamise kaheks eraldiseisvaks äri- ja tootmismaa krundiks koos eraldi ehitusõigustega.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Sademevee kanalisatsiooniskeem   Asukohaskeem   Kontaktala

 

Saku Vallavalitsuse 3. mai 2016. a korraldusega nr 393 kehtestati Saku valla Saku aleviku Tiigi tn 17 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0401) detailplaneering

Planeeringuala koosneb Tiigi tn 17 kinnistust ning osaliselt Teetammi (katastritunnus: 71801:005:0638) kinnistust. Planeeritava ala suurus on ca 2600 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni kolme boksiga ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Tiigi tn 17 kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtostarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Ühele elamumaakrundile on kavandatud üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (maksimaalse ehitise aluse pindalaga 240 m2) ning teisele elamumaa krundile on kavandatud kuni kolme boksiga ridaelamu ja kuni kolm abihoonet (maksimaalse ehitisealuse pindalaga 440 m2). Elamuhooned võivad olla kuni kahekorruselised, abihooned ühekorruselised. Elamuhoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ja abihoonetel 6 m.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis

 

Saku Vallavalitsuse 5. aprilli 2016. a korraldusega nr 289 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Valdmäe tn 3 kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1305) ja Valdmäe tn L1 kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1332) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Valdmäe tn 3 kinnistu, Valdmäe tn L1 kinnistu ja osa Valdmäe tänava maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1331) Planeeringuala suurus on ca 26 200 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on nimetatud kinnistutele äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9.04.2009. a otsusega nr 22) kohaselt asuvad Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistud tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 8. veebruarist 2016. a kuni 21. veebruarini 2015. a. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule ettepanek muuta planeeritava ala sisene tee läbivaks ja ühendada see Kokasauna teega. 29. märtsil 2016. a toimus detailplaneeringu avalik arutelu. Enne seda, 21. märtsil 2016. a, võttis ettepaneku tegija oma detailplaneeringule tehtud ettepaneku tagasi. Avalikul arutelul toetas Saku Vallavalitsus planeeringulahendust, mis oli avalikul väljapanekul.

Detailplaneeringuga on kavandatud kokku neli äri- ja tootmismaa krunti. Nende kruntide sihtotstarve on planeeritud 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, maksimaalne kruntide täisehitusprotsent jääb vahemikku 46% - 48%. Äri- ja tootmismaa kruntidel võib igale krundile ehitada ühe põhihoone ja kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne korruselisus võib olla kolm ja maksimaalne kõrgus 14 m. Planeeringu lahendus näeb ette võimaluse kruntide pos.3 ja pos.4 liitmiseks tingimusel, et liidetavate kruntide ehitusõigus moodustub peale liitmist järgmiselt: lubatud hoonete arvud liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu ning hoonetealused pinnad liituvad. Lisaks kavandatavatele äri- ja tootmismaa kruntidele näeb detailplaneeringu lahendus ette ka ühe transpordimaa krundi moodustamise.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis  Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan

 

Saku Vallavalitsuse 1. märtsi 2016. a korraldusega nr 165 kehtestati Saku valla Tõdva küla Milkopi kinnistu (katastritunnus: 71801:006:1132) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Milkopi kinnistu ja lähiala. Planeeringuala suurus on ca 2,66 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kolme äri-/tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Lisaks asub planeeritaval alal üks transpordimaa krunt. Kavandatavate kruntide sihtotstarveteks on 70% ärimaa ja 30% tootmismaa ning nendele kruntidele on kavandatud kaubandus-, kiirtoitlustus- ja tootmishoone. Igale äri-/tootmismaa krundile võib rajada kuni kolm hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 12 m. Kavandatavate kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 40.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9.04.2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Milkopi kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus  Seletuskiri  Põhijoonis  Liiklus  Illustreeriv joonis  Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 9. veebruari 2016. a korraldusega nr 112 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Uus-Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0022) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Uus-Kirsimäe maaüksus ning planeeringuala suurus on 0,67 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ning üksikelamute ehitamiseks. Planeeringu järgi moodustatakse Uus-Kirsimäe maaüksusele kokku neli elamumaa krunti. Ühele krundile, mille maksimaalne ehitusalune pindala on 600 m2, võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja kuni kaks abihoonet. Kolmele krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet maksimaalne ehitusaluse pindalaga kuni 300 m2. Põhihooned võivad olla maksimaalse kõrgusega 9 m ning abihooned 6 m.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Uus-Kirsimäe maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning väikeses osas korterelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise korraldus  Seletuskiri  Põhijoonis

 

 

Saku Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a korraldusega nr 956 kehtestati Saku valla Saku aleviku Rebasesaba kinnistu (katastritunnus: 71801:001:0117) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Rebasesaba kinnistu ja osa Männi teest (lähiaadress: Tamme tee; katastritunnus: 71801:001:1419) ning planeeringuala suurus on 17 500 m2. Käesoleval ajal on Rebasesaba kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Rebasesaba kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga jaotatakse Rebasesaba kinnistu kokku neljaks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 2640 m2 – 4225 m2 ning nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Transpordimaa krundi suurus on 2470 m2. Elamumaa kruntidele on võimalik rajada igaühele ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu. Samuti on võimalik igale elamumaa krundile rajada kuni kaks abihoonet. Üksik ja/või kaksikelamute maksimaalne kõrgus on 9 m ning abihoonetel 6 m.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Rebasesaba kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtostarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel:

http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem

 

Saku Vallavalitsuse 3. novembri 2015. a korraldusega nr 920 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Lätte kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1074) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Lätte kinnistu ning planeeringuala suurus on ca 2210 m2. Käesoleval ajal on kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine (ärimaa krunt ja transpordimaa krunt) ning ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi võib antud kinnistul olla üks ärihoone ja üks abihoone. Moodustatava ärimaa krundi maksimaalne ehitusalune pindala on 260 m2. Põhihoone suurim kõrgus maapinnast võib olla kuni 9 m.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Lätte kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel:

http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem

 

Saku Vallavalitsuse 3. novembri 2015. a korraldusega nr 919 kehtestati Saku valla Saku aleviku Kõrre kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0384) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Kõrre kinnistu ning planeeringuala suurus on ca 4500 m2. Käesoleval ajal on kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kõrre kinnistu kolmeks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Kõrre kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneering näeb ette, et Kõrre kinnistule moodustatakse kolm elamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 1305 m2 – 1592 m2. Igale krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m. Moodustatavate kruntide maksimaalne tähisehitusprotsent on 20.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem

 

 

Toimetaja: CHRIS STROOM