« Tagasi

Õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on esitanud Saku Vallavalitsusele 04.07.2017. a kirjaga nr 15-2/17/7056-5 õhusaasteloa muutmise taotluse materjalid. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 avaldame sellekohase informatsiooni.

Keskkonnaluba taotletakse saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku. Aktsiaseltsile Saku Maja on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV.HA-50404 aadressil Tehnika tn 10, Saku alevik, Saku vald (katastritunnus 71801:001:1667) asuva maagaasiga töötava katlamaja käitamiseks. Aktsiaselts Saku Maja taotleb õhusaasteloa muutmist seoses hakkepuiduga töötava põletusseadme paigaldamisega katlamajja. Hakkepuiduga töötava põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 4,7 MW. Olemasolev maagaasiga töötav põletusseade jääb reservi. Kütusena hakatakse kasutama maagaasi kuni 300 tuhat m³ aastas või hakkepuitu kuni 14 778 tonni aastas.

Taotlusmaterjalid on leitavad siit.