31.10.17

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas soovitame meie poole pöörduda kui vajate sotsiaalnõustamisteenust, mis on suunatud Saku vallas elavale isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks. Sotsiaalnõustamist pakutakse nii individuaalselt, paari- ja/või perenõustamisena.

 

Sotsiaaltoetused

Saku valla eelarvest antavaid sotsiaaltoetusi on üldjuhul õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saku vallas.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

1)       eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus;

2)       1.-4. klassi õpilase koolilõuna toetus;

3)       sünnitoetus;

4)       kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus;

5)       matusetoetus.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse. Avaldust ei pea esitama eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse ja 1.-4. klassi õpilase koolilõuna toetuse saamiseks.

Toimetuleku soodustamiseks maksatavad toetused on:

1)       koolitoetus;

2)       kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus;

3)       koolisõidu toetus;

4)       õpilase vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;

5)       eluasemekulude katmise toetus  (sh õpilaskodu kulude katmine);

6)       hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus;

7)       muudel põhjendatud juhtumitel makstav toetus.

Toetust on üldjuhul õigus saada madala sissetuleku korral (madala netosissetuleku piir ühe pereliikme kohta on 225 eurot). Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse:

1)       taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute suurust või Töötukassas arvel olemist tõendavad dokumendid;

2)       perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad kulutused ja tehtud kulutusi tõendavad dokumendid.

 

Puudega lapse ja puudega või töövõime kaotusega isiku toetused on:

1)       puudega lapse kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus;

2)       puudega lapse vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;

3)       puudega lapse haridusasutusse sõitmise toetus;

4)       puudega lapse ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;

5)       puudega lapse hooldajatoetus;

6)       puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus;

7)       puudega või töövõime kaotusega isiku ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;

8)       puudega isiku hooldajatoetus.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse, vajadusel Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta ning rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2017. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga lapse toimetulekupiir on 2017. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks vajalikud dokumendid hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

Peredel, kellele määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneval kuul toimetulekutoetust, ei ole vaja perekonna sissetulekuid tõendada. Sellisel juhul on vajaduspõhise peretoetuse saamise aluseks asjaolu, et perekonnale määrati eelmisel kuul toimetulekutoetust. Kui perekonnale vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneval kuul toimetulekutoetust ei määratud, siis otsustatakse vajaduspõhise peretoetuse määramine perekonna taotlemisele eelneva kolme kalendrikuu sissetulekute põhjal

Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda kohalikust omavalitsusest, kelle haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht. Taotlust toetuse saamiseks saab esitada kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval). Toetust määratakse korraga kolmeks taotlemisele järgnevaks kuuks, kuid see makstakse välja igal kuul eraldi, mitte kolme kuu eest korraga.