26.06.17

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 15. JUUNIL 2017. a ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik
 

P Ä E V A K O R D

 

1.    Päevakorra kinnitamine
2.    Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3.    Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord eelnõu, seletuskiri
 eelnõu suunati  2. lugemisele
 Ettekandja:           Eike Hunt – sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 Kaasettekandja:   Eda Esperk – sotsiaalkomisjoni esimees

4.    Koolilõuna toetuse kasutamise kord eelnõu
 eelnõu võeti tagasi
 Ettekandja:           Heli Veersalu – hariduse peaspetsialist
 Kaasettekandja:   Marti Rehemaa – hariduskomisjoni esimees

5.    Saku Vallavolikogu 22.01.2015 otsuse nr 3 „Saku Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine" muutmine eelnõu, lisa1, lisa2, lisa3
 võeti vastu otsus nr 27
 Ettekandja:           Tiit Vahenõmm – vallavanem
 Kaasettekandja:  Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

6.    Laenu võtmine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 28
 Ettekandja:           Tiit Vahenõmm - vallavanem
 Kaasettekandja:  Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

7.    Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 29
 Ettekandja:          Tiit Vahenõmm - vallavanem
 Kaasettekandja:  Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

8.    Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine eelnõu, lisa1, lisa2, lisa3
 võeti vastu otsus nr 30
 Ettekandja:          Virko Kolks – majandusteenistuse juht
 Kaasettekandja:  Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

9.    Kasutusvalduse seadmine eelnõu, lisa
 võeti vastu otsus nr 31
Ettekandja:           Virko Kolks – majandusteenistuse juht

 Kaasettekandja:   Aare Järvelaid – eelarvekomisjoni esimees

10.    Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 32
 Ettekandja:           Virko Kolks – majandusteenistuse juht
 Kaasettekandja:  Arvo Pärniste – keskkonnakomisjoni esimees

11.    Detailplaneeringute vastuvõtmine
11.1. Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering eelnõu, asukohaskeem, põhijoonis
 võeti vastu otsus nr 33
 Ettekandja:              Maire Laur – ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
 Kaasettekandja:     Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

12.    Saku valla arengukava 2012-2025 uues redaktsioonis, 1. lugemine arengukava, seletuskiri
 eelnõu suunati 2. lugemisele, ettepanekute tähtajaks määrati 1. august
 Ettekandja:            Evelin Normak – finantsteenistuse juht
 Kaasettekandja:   Mart Siimann – arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees

13.    Saku Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 34
 Ettekandja:           Siiri Raagmets – vallasekretär

14.    Volikogu liikmete arvu määramine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 35
 Ettekandja:            Siiri Raagmets – vallasekretär  
 Kaasettekandja:   Tanel Ots  – vallavolikogu esimees

15.    Valimisringkonna moodustamine eelnõu 
 võeti vastu otsus nr 36
 Ettekandja:            Siiri Raagmets - vallasekretär           

16.    Saku valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine eelnõu
 võeti vastu otsus nr 37
 Ettekandja:           Siiri Raagmets – vallasekretär

17.   Vallavanema informatsioon 

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 9. juunist 2017 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KRISTI JÕELEHT