9.03.18

KUTSE
SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 15. MÄRTSIL 2018. a  ALGUSEGA KELL 17 
SAKU VALLA MAJAS
Teaduse 1, Saku alevik


P Ä E V A K O R D

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Saku valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine 3. lugemine eelnõu seletuskiri
Ettekandja: Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk - eelarvekomisjoni esimees

4. Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi jaotuse kinnitamine eelnõu
Ettekandja: Evelin Normak – finantsteenistuse juht
Kaasettekandja: Katrin Krasilnikov – kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees

5. Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine eelnõu
Ettekandja: Virko Kolks –  majandusteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

6. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord eelnõu
Ettekandja: Eike Hunt – sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
Kaasettekandja: Ivar Raig – sotsiaalkomisjoni aseesimees

7. Saku Vallavolikogu 15.11.2012 määruse nr 16 „Saku Muusikakooli põhimäärus" muutmine eelnõu
Ettekandja: Heli Veersalu – hariduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Merike Sisask – hariduskomisjoni esimees

8. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmine eelnõu
Ettekandja: Heli Veersalu – hariduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Merike Sisask – hariduskomisjoni esimees

9. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega eelnõu joonis
Ettekandja: Maire Laur –  ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

10. Saku Vallavolikogu  22.01.2015 otsuse nr 3 „Saku Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine" muutmine eelnõu, lisa 1, lisa 2, lisa 3
Ettekandja: Marti Rehemaa – vallavanem
Kaasettekandja: Kaur Lohk  – eelarvekomisjoni esimees

11. Sihtfinantseerimine eelnõu
Ettekandja: Marti Rehemaa – vallavanem
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees


Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 9. märtsist  2018 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS