29.12.17

 

Alates 27.12.2017–10.01.2018 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste detailplaneering. Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 812.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee, Johannese tee ja Metsavaimu tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 ja osa Metsavaimu tee maaüksusest (katastritunnus 71801:001:0878). Ala suurus on ca 3500 m2 .

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Metsavaimu tee 1 maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0845, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1602 m2, kinnistusregistri registriosa nr 11012802) ja Johannese tee 2 maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0799, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1597 m2, kinnistusregistri registriosa nr 11140802) ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamu ning abihoone ehitamiseks. Planeeringuga kruntide piire ja suurust ei muudeta. Krundi Pos 1 suurim ehitusalune pind on 319 m2 ning Pos 2 krundil 320 m2. Mõlemal krundil on suurim lubatud hoonete arv 3. Põhihooned võivad olla kuni 2-korruselised ning 9 meetrit, abihooned kuni 6 meetrit kõrged. Planeeritud hoonete kasutusotstarve on üksikelamu või kaksikelamu ning abihoone.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovarustuse koondplaan   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Ruumilise keskkonna analüüs   Asukohaskeem

 

Alates 22.01.2018 - 18.02.2018 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Jälgimäe küla Mari maaüksuse detailplaneering

Planeeritav ala asub Jälgimäe külas Tallinna ringtee, Tallinn-Saku-Laagri tee ja Kanama tee ristmiku läheduses. Planeeritava ala moodustab Mari maaüksuse osa (katastritunnus 71801:001:1482, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 19791 m2). Planeeritava ala suuruseks on ca 10 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jälgimäe küla Mari maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1482, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 19791 m2) osa kolmeks ärimaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatakse kokku kolm ärimaa krunti.

Krundi Pos 1 suuruseks on 3094 m2, millele võib rajada peahoone ning kaks abihoonet ehitusaluse pinnaga kokku 1083 m2. Lubatud täisehitusprotsendiks on 35% krundi pinnast.

Krundi Pos 2 suuruseks on 3019 m2, millele võib rajada peahoone ning kaks abihoonet ehitusaluse pinnaga kokku 1057 m2. Lubatud täisehitusprotsendiks on 35% krundi pinnast.

Krundi Pos 3 suuruseks on 2733 m2, millele võib rajada peahoone ning kaks abihoonet ehitusaluse pinnaga kokku 683 m2. Lubatud täisehitusprotsendiks on 25% krundi pinnast. Planeeritavate kruntidele on lubatud ehitada kuni 3 korruselised hooned, mis on maksimaalselt 12 m kõrged.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22) kohaselt asub Mari maaüksuse osa hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala (mets, looduslik rohumaa). Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal määratud loodusliku ala maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa maakasutuse juhtotstarbeks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu põhilahenduse muutmine on Mari maaüksuse osas põhjendatud, kuna detailplaneeringuga kavandatav sobitub ümberkaudsetel kruntidel kehtestatud ning menetluses olevate detailplaneeringute lahendustega ning nad moodustaksid ühise Tallinna ringtee, Tallinn-Saku-Laagri tee ja Kanama tee ristmiku vahetus läheduses asuvate äri- ning tootmisalade kompleksi. Planeeringu realiseerumisega luuakse eeldused uute töökohtade tekkeks Saku vallas.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude joonis   Tugiplaan   Kooskõlastuste tabel   Illustratiivne joonis

Toimetaja: CHRIS STROOM