19.09.17

 

Alates 02.10.2017 – 16.10.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Roobuka küla Roheluse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP).

DP ala asub Saku vallas Roobuka külas Tõdva-Hageri riigimaantee ja Kiisa-Kohila riigimaantee vahelisel alal. Planeeringuala koosneb Roheluse tee 1 maaüksusest ning osa Kiisa-Kohila riigimaanteest. Planeeritava ala suurus on ca 2200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Roobuka küla Roheluse tee 1 (katastritunnus: 71814:001:0477, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1788 m2) maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine ärihoone laiendamiseks. DP-ga soovitakse määrata eeldused olemasoleva kaupluse juurdeehitamiseks. DP järgi jääb olemasolev krundijaotus samaks ning ehitisealuseks pinnaks kavandatakse kuni 600 m2. DP-ga on lubatud ehitada kuni 3 hoonet (kauplus, alajaam ja majandushoone). Kaupluse suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, suurim lubatud korruselisus on 2.

DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan  Nähtavuskolmnurgad maanteele   Väljavõte ÜVK üldskeemist   Illustreeriv joonis   Situatsiooniskeem

 

Alates 03.07.2017. a kuni 30.07.2017. a avalikul väljapanekul Saku valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on  Valdeku karjääri (kinnistu nimi AS Treilor liivakarjäär; katastritunnus 71801:001:1126; sihtotstarve veekogude maa 75%, üldkasutatava maa 25%; pindala 12,37 ha) kinnistule ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Planeeritav ala asub Männiku külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Trapi tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Valdeku karjääri kinnistu, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:1155) maaüksus, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:0887) maaüksus, osaliselt Trapi tee (katastritunnus 71801:001:1341) maaüksus ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olevad maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 15,5 ha.

Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22, edaspidi: üldplaneering) kohaselt hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses. Valdeku karjääri näol on tegemist avalikult kasutatava veekoguga, mille kaldal asub üldplaneeringuga määratud ujumiskoht. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini. Üldplaneeringu muutmine (st osaliselt Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine) on aktsepteeritav, sest detailplaneering on avalikes huvides. Detailplaneeringu lahenduse realiseerumisega paraneks tunduvalt Saku valla elanike seas ühe populaarsema vaba aja veetmise paiga infrastruktuur ning selle ala kasutamise tingimused. Planeeringulahendus arvestab kalda kaitse eesmärgiga ning lahenduse väljatöötamisel on lähtutud taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, sellega luuakse paremad  tingimused puhkevõimaluste ja turismi edendamiseks.

Olemasoleva puhkeala laiendamiseks ja paremaks teenindamiseks kavandatakse planeeritavale alale üks veekogude maa (25%) ja üldkasutatava maa (75%) sihtotstarvetega krunt (pos 1, pindala 12,37 ha), üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt (pos 2, pindala 4404 m2) ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (pos 3, pindala 2471 m2). Krundile pos 1 on kavandatud veespordikeskuse ja supelranna toimimiseks vajalikud ehitised (kohvik, riietumiskabiinid, käimlad, lastele mõeldud mängurajatised), krundile pos 2 on kavandatud võimalik kämpingu ala ja krundile pos 3 on kavandatud perspektiivne parkla. Krundile pos 1 on võimalik rajada kuni 2 hoonet. Nende maksimaalne kõrgus võib olla kuni 5 m. Hooned võivad olla  kuni kahe maaaluse korrusega ja kuni ühe maapealse korrusega. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 300 m2. Krundile pos 2 on võimalik rajada 1, kuni 150 m2 suuruse ehitisealuse pindalaga hoone, mis võib olla ühe korruseline ja kuni 5 m kõrgune. Mõlemale krundile on väljapoole lubatud hoonestusala lubatud püstitada mittestatsionaarseid väikeehitisi ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². Krundile pos 3 ehitusõigust detailplaneeringuga ette ei nähta. Lisaks nähakse detailplaneeringuga ette osaline Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada kalda ehituskeeluvööndit Valdeku karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Asukohaskeem

 

Toimetaja: CHRIS STROOM