23.03.17

 

Alates 10.04.2017. a kuni 23.04.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Männiku küla Trapi tee 3 (katastritunnus: 71801:001:0395) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Männiku külas Valdeku karjääri, Trapi tee ja Männiku lasketiiru vahetus läheduses. Planeeritava ala suurus on ca 17 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Trapi tee 3 kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone, ärihoone, abihoonete ning kämpinguala ehitamiseks, klubihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks ning hotelli laiendamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr. 22) asub planeeritav ala osaliselt hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses ning osaliselt tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga

Detailplaneeringu lahenduse järgi jaotatakse planeeritav ala neljaks krundiks (kolm ärimaa krunti ning üks ärimaa ja ühiskondlike hoonete maa krunt). Esimesele ärimaa krundile (pindala: 2270 m2) võib ehitada ühe kahekorruselise keldrikorrusega ärihoone ja abihoone. Teisele ärimaa krundile (pindala: 3480 m2) võib ehitada ühe kahekorruselise keldrikorrusega ärihoone ja abihoone. Krundile kavandatakse Tallinna Jahimeeste Seltsile kuuluvad hoone, milles asuksid seltsi büroo- ja koosviibimise ruumid. Kolmandal ärimaa krundil (pindala: 23 864 m2) asub hotell, mida on võimalik detailplaneeringu kohaselt laiendada ning ehitada kuni kolme korruseliseks. Samuti kavandatakse antud krundile kämpinguala, kus asuksid majakesed ning abihoone kämpinguala teenindamiseks. Ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa krundil (pindala: 133 609 m2) nähakse ette olemasoleva klubihoone lammutamine ja uue ehitamine, relvade hoiuruumide hoone ehitamine ning olemasolevate laskepaikade säilitamine.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 14. märtsi 2017. a korraldusega nr 215.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Tugiplaan   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

 

Alates 10.04.2017. a kuni 23.04.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Jälgimäe tee 17 (katastritunnus: 71801:001:1109) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala Tallinna-Saku-Laagri tee ja Tänassilma tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 2,1 ha. Jälgimäe tee 17 kinnistu asub osaliselt Laagri nahkhiirte püsielupaiga sihtkaitsevööndis ja osaliselt Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr 6 1913-1917. a kaitsevööndisse .

Detailplaneeringu eesmärk on Jälgimäe tee 17 maaüksuse kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Vastavalt valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09. aprilli 2009. a otsusega nr.22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt haljasala ja parkmetsademaa, kaitsehaljastuse maa. Tegemist on valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse planeeritav ala kaheks äri ja tootmismaa sihtotstarvetega krundiks (mõlemal krundil sihtotstarbed: 30% ärimaa; 70% tootmismaa ning kruntide suurused: 10 800 m2 ja 6837 m2). Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 50. Mõlemale krundile võib rajada kuni kolm hoonet. Hooned võivad olla maksimaalselt 3 korruselised ja kuni 13 m kõrgused (välja arvatud rooduvarjendi servast 20 m kaugusel lõunasuunas asuva mõttelise paralleeltelje ulatuses on Muinsuskaitseameti nõudel lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast 6,5 m). Planeeringuga on antud ka võimalus kinnistu jätta üheks tervikuks või jagada kaheks krundiks, samuti kaks moodustatavat krunti omavahel liita ja kahe krundi hoonestusalad liita, rajada uus hoonestus üle kahe planeeritava krundi ning nende kahe krundi kavandatud ehitisealused pindalad liita.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 14. märtsi 2017. a korraldusega nr 214.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Tugiplaan   Tehnovõrkude koondplaan   Tee lõige   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

 

Alates 10.04.2017. a kuni 23.04.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Üksnurme küla Lukussepa tee 11 (katastritunnus: 71801:003:1093) kinnistu osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Sarapiku tee ja Lukussepa tee ääres. Planeeritava ala suurus on 15 245 m2. Planeeritavat ala on võrreldes detailplaneeringu algatamise korralduse lisas märgitud alaga suurendatud ca 3500 m2 võrra, sest planeeringu koostamise käigus on selgunud, et ühele kavandatavale elamumaa krundile (pos 1) juurdepääsuks on vajalik rajada eraldi uus juurdepääsutee Lukussepa tee 11 kinnistu põhjapoolses osas.

Detailplaneeringu eesmärk on Lukussepa tee 11 kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr.60) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse planeeritav ala kolmeks elamumaa krundiks (kruntide suurused: 5917 m2, 6314 m2 ja 3014 m2). Planeeritavast alast väljapoole jääv Lukussepa tee 11 kinnistu osa suurus on ca 53 155 m² ja see jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavate elamumaa kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Kruntidele pos 1 ja pos 3 võib ehitada mõlemale ühe üksikelamu ja kuni 4 abihoonet. Krundil pos 2, kus on juba olemasolev hoonestus, võib paikneda üks üksikelamu ja kuni 7 abihoonet. Kavandatavate uute üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja kavandatavate abihoonete oma kuni 6 m. Olemasolevate hoonete kõrgus võib jääda samaks. Krundile pos 1 on kavandatud juurdepääs Sarapiku teelt ja kruntidele pos 2 ja pos 3 on olemasolev juurdepääs Lukussepa teelt.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 21. veebruari 2017. a korraldusega nr 164.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis    Kooskõlastused   Lähteplaan  Kontaktvööndi skeem   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

Toimetaja: CHRIS STROOM