13.11.17

 

Alates 20.11.2017 – 4.12.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) II korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Labori maaüksuse detailplaneering (DP).

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma tee läheduses. Planeeritava ala moodustab Labori maaüksus ning selle suurus on 3094 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Labori maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1760, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 3094 m², kinnistusregistri registriosa nr 11451202) ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi muudetakse krundi sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks, määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP-s nähakse ette suurimaks ehitusaluseks pinnaks 447 m2 ning krundile võib ehitada kokku 3 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 14,4 %. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on kavandatud 3 parkimiskohta. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta.

Vastuvõtmise korraldus  Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratiivne joonis   Situatsiooniskeem

 

Alates 23. oktoober 2017 kuni 20. november 2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsvälja kinnistute ning lähiala detailplaneering (DP). 

Saku Vallavolikogu võttis planeeringu vastu 21. septembril 2017 otsusega nr 57. DP ala asub Jälgimäe külas Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Juuliku-Tabasalu tee ja Tallinn-Saku-Laagri tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4, Pääsuvälja kinnistud, osaliselt Jõenurme kinnistu, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistu ja osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistu. DP ala suuruseks on ca 29 ha.

DP koostamise eesmärk on Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri-, lao- ning tootmishoonete (ökoloogilise vähenõudliku tootmistegevusega) ehitamiseks.

DP-ga kavandatakse kokku üheksa äri- ja tootmismaa krunti, üks tootmismaa krunt (puurkaev-pumpla jaoks), üks maatulundusmaa krunt ja kolm transpordimaa krunti. Äri- ja tootmismaa krunte 2 ja 3, 4 ja 5, 6 ja 7 ning 8 ja 9 on võimalik omavahel liita, nende maksimaalsed täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 26–45. Igale äri- ja tootmismaa krundile on võimalik rajada kuni kaks hoonet, mis on maksimaalselt 14 m kõrged ja maksimaalselt kolme korruselised.
DP sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut – DP-ga  muudetakse planeeritaval alal kavandatud perspektiivse Paldiski-Saue-Männiku-Ülemiste raudteekoridori laiust, rohevõrgustiku ehitustingimusi ning osaliselt loodusliku ala maakasutuse juhtotstarvet tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbeks. Üldplaneeringu muutmine planeeritava ala osas on põhjendatud, kuna DP lahendus on avalikes huvides, kuna sellega tagatakse otstarbekam maakasutus ja luuakse valda uusi töökohti, luues valla elanikele aktiivses elus osalemiseks täiendavaid kaasaegseid tingimusi.

DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise otsus   Seletuskiri   Põhijoonis   Koondvõrgud 1   Koondvõrgud 2   Tugiplaan   Eksperthinnang rohevõrgustiku koridori toimimise osas   Kooskõlastuste koondtabel   Vee ja kanalisatsiooni servituudid   Väljavõte üldplaneeringust   Asukohaskeem

 

 

Alates 03.07.2017. a kuni 30.07.2017. a avalikul väljapanekul Saku valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on  Valdeku karjääri (kinnistu nimi AS Treilor liivakarjäär; katastritunnus 71801:001:1126; sihtotstarve veekogude maa 75%, üldkasutatava maa 25%; pindala 12,37 ha) kinnistule ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Planeeritav ala asub Männiku külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Trapi tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Valdeku karjääri kinnistu, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:1155) maaüksus, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:0887) maaüksus, osaliselt Trapi tee (katastritunnus 71801:001:1341) maaüksus ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olevad maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 15,5 ha.

Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22, edaspidi: üldplaneering) kohaselt hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses. Valdeku karjääri näol on tegemist avalikult kasutatava veekoguga, mille kaldal asub üldplaneeringuga määratud ujumiskoht. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini. Üldplaneeringu muutmine (st osaliselt Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine) on aktsepteeritav, sest detailplaneering on avalikes huvides. Detailplaneeringu lahenduse realiseerumisega paraneks tunduvalt Saku valla elanike seas ühe populaarsema vaba aja veetmise paiga infrastruktuur ning selle ala kasutamise tingimused. Planeeringulahendus arvestab kalda kaitse eesmärgiga ning lahenduse väljatöötamisel on lähtutud taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, sellega luuakse paremad  tingimused puhkevõimaluste ja turismi edendamiseks.

Olemasoleva puhkeala laiendamiseks ja paremaks teenindamiseks kavandatakse planeeritavale alale üks veekogude maa (25%) ja üldkasutatava maa (75%) sihtotstarvetega krunt (pos 1, pindala 12,37 ha), üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt (pos 2, pindala 4404 m2) ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (pos 3, pindala 2471 m2). Krundile pos 1 on kavandatud veespordikeskuse ja supelranna toimimiseks vajalikud ehitised (kohvik, riietumiskabiinid, käimlad, lastele mõeldud mängurajatised), krundile pos 2 on kavandatud võimalik kämpingu ala ja krundile pos 3 on kavandatud perspektiivne parkla. Krundile pos 1 on võimalik rajada kuni 2 hoonet. Nende maksimaalne kõrgus võib olla kuni 5 m. Hooned võivad olla  kuni kahe maaaluse korrusega ja kuni ühe maapealse korrusega. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 300 m2. Krundile pos 2 on võimalik rajada 1, kuni 150 m2 suuruse ehitisealuse pindalaga hoone, mis võib olla ühe korruseline ja kuni 5 m kõrgune. Mõlemale krundile on väljapoole lubatud hoonestusala lubatud püstitada mittestatsionaarseid väikeehitisi ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². Krundile pos 3 ehitusõigust detailplaneeringuga ette ei nähta. Lisaks nähakse detailplaneeringuga ette osaline Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada kalda ehituskeeluvööndit Valdeku karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Asukohaskeem

 

Toimetaja: CHRIS STROOM