26.05.17

 

Alates 12.06.2017. a kuni 25.06.2017. a on avalikul väljapanekul Saku aleviku Tiigi tn 19 (katastritunnus: 71801:005:0659) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Tiigi tn ja Uusmäe tn vahelisel alal. Selle ala moodustavad Tiigi tn 19 maaüksuse osa, osa Uusmäe tänavast, osa Tiigi tänavast ja osa Teetammi maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 17 200 m2.

Tiigi tn 19 maaüksuse osale soovitakse rajada Saku esmatasandi tervisekeskus. Selle eesmärgiks on, et ühes asukohas oleksid tagatud kõik esmatasandi tervishoiu kohustuslikud põhiteenused, lisaks valik esmatasandi tervishoiu teiseseid ja toetavaid teenuseid.  Tervisekeskusesse koondatakse perearsti ja pereõe teenus, koduõendusteenus, ämmemanda iseseisva vastuvõtu teenus, füsioteraapiateenus ning apteegi-, hambaravi- ja töötervishoiuteenus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 19 maaüksuse  osal krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tervisekeskuse ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse planeeritav ala üheks transpordi maa krundiks (1706 m2) ja üheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks (8767 m2). Viimasele rajatakse tervisekeskus. Sellel krundil  võib asetseda kokku 3 hoonet,  Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 12 m, hooned võivad olla kuni 3 korruselised ning hoonete suurim ehitisealune pind võib olla 2600 m2.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

 Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Asendiskeem   Kontaktvööndi joonis   Väljavõte Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringust   Illustratsioon 1   Illustratsioon 2   Illustratsioon 3

 

 

8. juunil 2017.a kell 15:00 toimub Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik) ruumis 211 Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu maaüksuse (katastritunnus: 71801:006:0087) ja lähiala detailplaneeringu täiendatud eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Täiendatud detailplaneeringu eskiislahenduse järgi soovitakse jaotada Põllu-Kiipsu maaüksus kokku seitsmeks krundiks – viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Kolmele elamumaa sihtotstarbega krundile ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundile soovitakse määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Kahele elamumaa sihtotstarbega krundile soovitakse määrata ehitusõigus kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Saku Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldus nr 307   Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Ruumilise keskkonna analüüs   Asukohaskeem

 

Alates 15.05.2017. a kuni 11.06.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kasemetsa külas Väikemetsa tee, Väikemetsa põik ja Timuti tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 19 300 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuse (katastritunnus 71805:011:0300, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 11524 m2)  ja AÜ Ilmarine II maaüksuse (katastritunnus 71805:011:0301, sihtostarve elamumaa 100%, pindala 5993 m2) ning lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ning abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22, edaspidi üldplaneering) kohaselt tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa ning osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut - detailplaneeringuga muudetakse planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud haljasala ja parkmetsade, kaitsehaljastuse maa maakasutuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. Üldplaneeringu muutmine planeeritava ala osas on põhjendatud, kuna detailplaneeringu lahendus on avalikes huvides, sest planeeringuga kavandatakse kaks transpordimaa krunti, millel olevad teed rekonstrueeritakse ning antakse üle Saku vallale kohaliku tähtsusega avalikeks teedeks. Planeeringuga kavandatakse kogu lähipiirkonda teenindav tuletõrje veemahuti. Nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht lähipiirkonnas antud hetkel puudub. Detailplaneeringuga kavandatavad elamumaa krundid sobituvad oma suuruse ning ehitusõigusega (üksikelamud) ümbritsevasse keskkonda. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et planeeritavate maaüksuste senine sihtotstarve on elamumaa ning moodustatavatel ehitusõigusega elamumaa kruntidel seda ei muudeta.

Detailplaneeringu lahenduse järgi moodustatakse kaks transpordimaa krunti suurustega 3070 m2 ja 3785 m2. Samuti kaks sotsiaalmaa ehk üldmaa krunti (krunt pos 5 on ette nähtud tuletõrjevee mahuti, puurkaevu ning elamutevahelise puhverala ning ühiskondliku kasutamise tarbeks ning kinnistu pos 7 puhverala ja ühiskondliku kasutamise tarbeks. Mõlemaid krunte on võimalik kasutada kogukonna ühiste tegevuste tarbeks, näiteks laste mänguväljaku kavandamiseks. Kruntide suurused on 2212 m2 ja 1420 m2. Lisaks moodustatakse ka 5 elamumaa krunti (suurused: 1141 m2, 1288 m2, 1503 m2, 1541 m2 ja 1557 m2. Detailplaneeringu lahenduse väljatöötamisel on arvestatud ümbruskonna elanike ettepanekuid - planeeritud lõunapoolsete elamumaa kruntide ja Mesilase tee äärsete olemasolevate elamukruntide vahele kavandatakse 10 m laiune kõrghaljastusega puhverala ning planeeringu põhjapoolsele osale kavandati üks elamumaa krunt ja üks üldmaa krunt, säilitamaks osaliselt väljakujunenud haljasala. Planeeringuga kavandatud elamumaa kruntide suuruste määramisel on arvestatud lähiümbruse elamukruntide keskmisi suuruseid, mis jäävad vahemikku 1700 – 800 m2, enamuse suuruseks on alla 1500 m2. Seetõttu ei ole ka kruntide pos 2 ja pos 3 suurused vastuolus Saku valla üldplaneeringu põhilahendusega. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m, abihoonetel 5 m. Elamumaa kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on igal krundil 220 m2.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a otsusega nr 20.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise otsus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Illustratsioon   Väljavõte Saku valla üldplaneeringust    Tugiplaan

 

Alates 15.05.2017. a kuni 28.05.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Üksnurme küla Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0823; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 3039 m2, kinnistusregistri registriosa nr: 12857002) kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Planeeritav ala asub Üksnurme külas Kitse tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0827). Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2. Kitse tee 5 maaüksusel asuvad ehitisregistri andmetel üksikelamu ja abihoone.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.4.1 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on muuhulgas üldplaneeringus märgitud tiheasustusalade piiridest välja jäävad eraldiseisvad elamute või aiamajade grupid, mis koosnevad enamast kui kolmest nimetatud hoonest ja mille õuealade omavaheline kaugus on alla 100 m. Kuna planeeritav ala asub Parma 4 kinnistu detailplaneeringu, mille tulemusel on jaotatud Kitse tee 5 maaüksuse lähiümbrus kruntideks ning määratud ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks, alal, siis eelnevast lähtudes on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ja ehitusõiguse määramiseks vajalik  koostada detailplaneering. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks. Krundile pos 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis likvideeritakse.. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile pos 2 jääb olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb ka olemasiolev puurkaev. Krunt pos 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse. Kruntidel pos 1 ja pos 2 võib detailplaneeringu järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20. Krundil pos 2 oleva üksikelamu kõrgus on 6,57 m. Juhul kui see hoone amortiseerub ja ehitatakse uus üksikelamu, siis maksimaalne lubatud kõrgus on sellel 9 m. Abihoonete planeeritud maksimaalne kõrgus on 6 m. Krundil pos 1 oleva abihoone kõrgus on 4,5 m. Abihoone rekonstrueerimisel üksikelamuks võib selle maksimaalne lubatud kõrgus olla 9 m. Abihoonete planeeritud maksimaalne kõrgus on 6 m. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldataks olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis ja tehnovõrgud   Kooskõlastused   Illustratsioon   Väljavõte Saku valla üldplaneeringust   Situatsiooniskeem   Lähteplaan   Kontaktvööndiskeem

 

Alates 17.05.2017. a kuni 31.05.2017. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul täiendatud  Saku aleviku Asula tn 2 kinnistu (katastritunnus: 71801:010:0040) ja Silla tn 2a kinnistu (katastritunnus: 71801:010:0060) osa detailplaneering.

Planeeritav ala koosneb Asula tn 2 kinnistust, osaliselt Silla tn 2a kinnistust, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0411) ja osaliselt Aasa tn kinnistust (katastritunnus: 71801:010:0101). Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamu eluruumide laiendamiseks ja parkimisalade määramine.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on kavandatud Asula tn 2 kinnistul olevale korterelamule kuni 4 uue korteri ehitamise võimalus. Abihooneid kinnistule ei kavandata.  Juurdeehitus saab toimuda vaid katusekorruse arvelt. Korterelamu ehitisealust pindala ei muudeta. Hoone katuseharja kõrgus võib maapinnast olla kuni 12 m. Maksimaalne korruste arv võib olla 3.  Võrreldes eelnevalt avalikul väljapanekul olnud lahendusega on muudetud parkimislahendust. Korterelamu parkimine on lahendatud elamu taha ja küljele rajatava parklaga elamu enda krundil, mis moodustub ajutise krundi (Silla tn 2a osast) ja Asula tn 2 krundi ühendamisel. Tenniseväljakute parkla on planeeritud tribüüni taha Silla tn 2a kinnistule.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Illustratsioon   Tehnovõrgud   Situatsiooniskeem

 

 

Toimetaja: CHRIS STROOM