10.10.18

Detailplaneeringute avalikustamine

 

Saku valla Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonna detailplaneering – alternatiivide võrdlus

 

Saku Vallavalitsuse 14.02.2017 korraldusega nr 145 algatati Saku valla Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana-Toomas ja Standardi piirkonna detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana-Toomas ja Standard piirkonna liikluskorralduse määramine ning Roobuka maaüksuse jaotamine ja elamumaa krundi moodustamine koos hoonestusala ja ehitusõiguse määramisega. Piirkonna liiklus toimub avalikult kasutatavalt Tõdva-Hageri teelt mööda Toomase teed, Astra teed ja Astra põiku. Need kolm viimati nimetatud teed asuvad osaliselt riigimaal, osaliselt munitsipaalmaal ja osaliselt eramaal. Roobuka maaüksuse (katastritunnus: 71814:001:0099) omanik soovib sulgeda osa Toomase teest, mis läbib Roobuka maaüksust, sest tee pidev kasutamine piirkonna maaüksuste omanike ja nende lähikondlaste poolt rikub tema privaatsust ja maakasutust. Roobuka maaüksust läbivat Toomase tee lõiku kasutavad peamiselt endise aiandusühistu Vana Toomas maaüksuste omanikud ja nende lähikondlased. Vastavalt planeerimisseadus § 126 lõike 1 punktile 4 on liikluskorralduse määramine detailplaneeringu ülesanne. Detailplaneeringu koostamisel tuleb kaaluda erinevaid võimalusi endise aiandusühistu Vana-Toomas maaüksustele juurdepääsuks ning leida kõiki puudutatud isikuid arvestades sobivaim lahendus. Sobivaima juurdepääsu väljaselgitamiseks on Skepast&Puhkim OÜ poolt koostatud alternatiivide võrdlus, millele saab esitada kirjalikke arvamusi kuni 12. novembrini 2018. a e-postile saku@sakuvald.ee või postiaadressile Teaduse 13, 77150 Saku alevik.

Alternatiivide võrdlus

 

 

Toimetaja: CHRIS STROOM