21.06.17

 

Alates 12.06.2017. a kuni 25.06.2017. a on avalikul väljapanekul Saku aleviku Tiigi tn 19 (katastritunnus: 71801:005:0659) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Tiigi tn ja Uusmäe tn vahelisel alal. Selle ala moodustavad Tiigi tn 19 maaüksuse osa, osa Uusmäe tänavast, osa Tiigi tänavast ja osa Teetammi maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 17 200 m2.

Tiigi tn 19 maaüksuse osale soovitakse rajada Saku esmatasandi tervisekeskus. Selle eesmärgiks on, et ühes asukohas oleksid tagatud kõik esmatasandi tervishoiu kohustuslikud põhiteenused, lisaks valik esmatasandi tervishoiu teiseseid ja toetavaid teenuseid.  Tervisekeskusesse koondatakse perearsti ja pereõe teenus, koduõendusteenus, ämmemanda iseseisva vastuvõtu teenus, füsioteraapiateenus ning apteegi-, hambaravi- ja töötervishoiuteenus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 19 maaüksuse  osal krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tervisekeskuse ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse planeeritav ala üheks transpordi maa krundiks (1706 m2) ja üheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks (8767 m2). Viimasele rajatakse tervisekeskus. Sellel krundil  võib asetseda kokku 3 hoonet,  Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 12 m, hooned võivad olla kuni 3 korruselised ning hoonete suurim ehitisealune pind võib olla 2600 m2.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

 Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Asendiskeem   Kontaktvööndi joonis   Väljavõte Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringust   Illustratsioon 1   Illustratsioon 2

 

 

Alates 03.07.2017. a kuni 16.07.2017. a on avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe (katastritunnused: 71801:005:0640 ja 71801:005:0680) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku alevikus Saku-Tõdva tee, Saku Läte osaühingu tootmiskompleksi ja endise aiandusühistu Kivistiku vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistud, Havi tee (katastritunnus: 71801:001:1503) maaüksus, Kivistiku tee (katastritunnus: 71803:001:0290) maaüksus, osaliselt 11345 Rahula-Saku tee (katastritunnus: 71801:005:0651) maaüksus ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus: 71801:006:1014) maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 17 700 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe (katastritunnused: 71801:005:0640 ja 71801:005:0680) kinnistute ja lähiala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik ja ridaelamute ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a korraldusega nr 60) asub planeeritava ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse planeeritav ala kokku kolmeks transpordimaa krundiks (pindalad vahemikus: 1183 m2 – 2957 m2) ja kuueks elamumaa krundiks (pindalad vahemikus: 1559 m2 – 3902 m2). Neljale elamumaa krundile on võimalik rajada igaühele ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu koos kolme abihoonega. Nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Kahele krundile võib rajada mõlemale ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja neli abihoonet. Nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 30. Põhihooned võivad olla kuni 9 m kõrgused, abihooned kuni 6 m kõrgused. Hoonete maksimaalne korruselisus on 2. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 06. juuli 2017. a korraldusega nr 470.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   VK ning sadevee välisvõrkude plaan   Elektritrasside välisvõrkude plaan   Taristute etapilisuse skeem    Kooskõlastused   Olemasolev olukord   Perspektiivsed vaated   Väljavõte Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringust   Asukohaskeem   

 

Alates 03.07.2017. a kuni 16.07.2017. a on avalikul väljapanekul Saku valla Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ristiku maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0553; sihtotstarve: maatulundusmaa 95%, ärimaa 5%; pindala: 1,29 ha) kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tallinn-Rapla-Türi tee ja Kivi tee vahelisel alal. DP ala moodustavad Ristiku maaüksus, osa 11159 Jäätmehoidla tee (katastriüksus: 71801:001:0234) maaüksusest  ja osa Ülase (katastritunnus: 71801:001:0545) maaüksusest. Ala suurus on ca 1,45 ha.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse Ristiku maaüksus üheks elamumaa (pindala: 3693 m2)- ja üheks ärimaa (pindala: 9212 m2) krundiks. Elamumaa krundile (maksimaalne täisehituseprotsent: 15) võib ehitada ühe üksikelamu (maksimaalse kõrgusega 9 m) ja kuni 2 abihoonet (maksimaalse kõrgusega 6 m). Ärimaa krundil (maksimaalne täisehituseprotsent: 8)  võib paikneda kuni kolm hoonet (maksimaalse kõrgusega 9 m).

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 13. juuni 2017. a korraldusega nr 493.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Kooskõlastused   Kontaktvöönd   Situatsiooniskeem

 

Alates 03.07.2017. a kuni 30.07.2017. a avalikul väljapanekul Saku valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on  Valdeku karjääri (kinnistu nimi AS Treilor liivakarjäär; katastritunnus 71801:001:1126; sihtotstarve veekogude maa 75%, üldkasutatava maa 25%; pindala 12,37 ha) kinnistule ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Planeeritav ala asub Männiku külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Trapi tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Valdeku karjääri kinnistu, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:1155) maaüksus, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnus 71801:001:0887) maaüksus, osaliselt Trapi tee (katastritunnus 71801:001:1341) maaüksus ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olevad maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 15,5 ha.

Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22, edaspidi: üldplaneering) kohaselt hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses. Valdeku karjääri näol on tegemist avalikult kasutatava veekoguga, mille kaldal asub üldplaneeringuga määratud ujumiskoht. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini. Üldplaneeringu muutmine (st osaliselt Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine) on aktsepteeritav, sest detailplaneering on avalikes huvides. Detailplaneeringu lahenduse realiseerumisega paraneks tunduvalt Saku valla elanike seas ühe populaarsema vaba aja veetmise paiga infrastruktuur ning selle ala kasutamise tingimused. Planeeringulahendus arvestab kalda kaitse eesmärgiga ning lahenduse väljatöötamisel on lähtutud taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, sellega luuakse paremad  tingimused puhkevõimaluste ja turismi edendamiseks.

Olemasoleva puhkeala laiendamiseks ja paremaks teenindamiseks kavandatakse planeeritavale alale üks veekogude maa (25%) ja üldkasutatava maa (75%) sihtotstarvetega krunt (pos 1, pindala 12,37 ha), üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt (pos 2, pindala 4404 m2) ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (pos 3, pindala 2471 m2). Krundile pos 1 on kavandatud veespordikeskuse ja supelranna toimimiseks vajalikud ehitised (kohvik, riietumiskabiinid, käimlad, lastele mõeldud mängurajatised), krundile pos 2 on kavandatud võimalik kämpingu ala ja krundile pos 3 on kavandatud perspektiivne parkla. Krundile pos 1 on võimalik rajada kuni 2 hoonet. Nende maksimaalne kõrgus võib olla kuni 5 m. Hooned võivad olla  kuni kahe maaaluse korrusega ja kuni ühe maapealse korrusega. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 300 m2. Krundile pos 2 on võimalik rajada 1, kuni 150 m2 suuruse ehitisealuse pindalaga hoone, mis võib olla ühe korruseline ja kuni 5 m kõrgune. Mõlemale krundile on väljapoole lubatud hoonestusala lubatud püstitada mittestatsionaarseid väikeehitisi ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². Krundile pos 3 ehitusõigust detailplaneeringuga ette ei nähta. Lisaks nähakse detailplaneeringuga ette osaline Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse vähendada kalda ehituskeeluvööndit Valdeku karjääri põhjaküljel (Trapi teega külgneval alal) 25 meetrilt 10 meetrini.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Asukohaskeem

 

Ajavahemikul 15.05.2017. a kuni 11.06.2017. a oli avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringule esitati vastuväiteid ja ettepanekuid. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.07.2017. a kell 15.00 Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) ruumis 211.

Planeeritav ala asub Kasemetsa külas Väikemetsa tee, Väikemetsa põik ja Timuti tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 19 300 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuse (katastritunnus 71805:011:0300, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 11524 m2)  ja AÜ Ilmarine II maaüksuse (katastritunnus 71805:011:0301, sihtostarve elamumaa 100%, pindala 5993 m2) ning lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ning abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22, edaspidi üldplaneering) kohaselt tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa ning osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut - detailplaneeringuga muudetakse planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud haljasala ja parkmetsade, kaitsehaljastuse maa maakasutuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. Üldplaneeringu muutmine planeeritava ala osas on põhjendatud, kuna detailplaneeringu lahendus on avalikes huvides, sest planeeringuga kavandatakse kaks transpordimaa krunti, millel olevad teed rekonstrueeritakse ning antakse üle Saku vallale kohaliku tähtsusega avalikeks teedeks. Planeeringuga kavandatakse kogu lähipiirkonda teenindav tuletõrje veemahuti. Nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht lähipiirkonnas antud hetkel puudub. Detailplaneeringuga kavandatavad elamumaa krundid sobituvad oma suuruse ning ehitusõigusega (üksikelamud) ümbritsevasse keskkonda. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et planeeritavate maaüksuste senine sihtotstarve on elamumaa ning moodustatavatel ehitusõigusega elamumaa kruntidel seda ei muudeta.

Detailplaneeringu lahenduse järgi moodustatakse kaks transpordimaa krunti suurustega 3070 m2 ja 3785 m2. Samuti kaks sotsiaalmaa ehk üldmaa krunti (krunt pos 5 on ette nähtud tuletõrjevee mahuti, puurkaevu ning elamutevahelise puhverala ning ühiskondliku kasutamise tarbeks ning kinnistu pos 7 puhverala ja ühiskondliku kasutamise tarbeks. Mõlemaid krunte on võimalik kasutada kogukonna ühiste tegevuste tarbeks, näiteks laste mänguväljaku kavandamiseks. Kruntide suurused on 2212 m2 ja 1420 m2. Lisaks moodustatakse ka 5 elamumaa krunti (suurused: 1141 m2, 1288 m2, 1503 m2, 1541 m2 ja 1557 m2. Detailplaneeringu lahenduse väljatöötamisel on arvestatud ümbruskonna elanike ettepanekuid - planeeritud lõunapoolsete elamumaa kruntide ja Mesilase tee äärsete olemasolevate elamukruntide vahele kavandatakse 10 m laiune kõrghaljastusega puhverala ning planeeringu põhjapoolsele osale kavandati üks elamumaa krunt ja üks üldmaa krunt, säilitamaks osaliselt väljakujunenud haljasala. Planeeringuga kavandatud elamumaa kruntide suuruste määramisel on arvestatud lähiümbruse elamukruntide keskmisi suuruseid, mis jäävad vahemikku 1700 – 800 m2, enamuse suuruseks on alla 1500 m2. Seetõttu ei ole ka kruntide pos 2 ja pos 3 suurused vastuolus Saku valla üldplaneeringu põhilahendusega. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m, abihoonetel 5 m. Elamumaa kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on igal krundil 220 m2.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a otsusega nr 20.

Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Väljavõte Saku valla üldplaneeringust

 

Toimetaja: CHRIS STROOM