14.03.18

 

Alates 19.02.2018 – 19.03.2018 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tänav 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Väike-Kirsimäe maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavolikogu 18. jaanuar 2018 otsusega nr 2.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas, piirneb kehtestatud Uus-Kirsimäe kinnistu planeeringualaga ning Kirsimäe kinnistu ja lähiala planeeringualaga. Planeeritava ala moodustab Väike-Kirsimäe maaüksus. Planeeritava ala suurus on 0,67 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Väike-Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0023, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 0,67 ha, kinnistu nimi Kirsimäe IV, kinnistu nr 3309102) kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine.

Detailplaneeringuga kavandatakse kokku neli elamumaa krunti, millele antakse ehitusõigused kahe üksikelamu, kahe ridaelamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks.

Krundi pos1 pindala on 1536 m2, pos 2 pindala on 1541 m2. Kruntide sihtotstarve on elamumaa ning ühele krundile on lubatud ehitada 1 kuni kahekorruseline üksikelamu ning kuni 2 ühekorruselist abihoonet. Kruntide pos 1 ja pos 2 maksimaalne täisehitusprotsent on 20% krundi pindalast. Krundi pos1 hoonete, teede ja parklate alune pind on kokku maksimaalselt 614 m2, pos 2 krundil aga 616 m2.

Krundi pos 3 pindala on 1802 m2, pos 4 pindala on 1804 m2. Kruntide sihtotstarve on elamumaa ning ühele krundile on lubatud ehitada 1 kuni kahekorruseline ridaelamu maksimaalselt 3 boksiga ning kuni 3 ühekorruselist abihoonet. Kruntide pos 3 ja pos 4 maksimaalne täisehitusprotsent on 33% krundi pindalast. Krundi pos 3 hoonete, teede ja parklate alune pind on kokku maksimaalselt 720 m2, pos 4 krundil aga 721 m2.

Kruntide pos 1 – pos 4 kavandatavate elamute maksimaalne kõrgus on 9 meetrit ja abihoonete maksimaalne kõrgus on 6 meetrit.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. Samuti asub planeeritav ala nahkhiirte Laagri püsielupaiga piiranguvööndis. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus määratud Väike-Kirsimäe maaüksusele määratud korterelamumaa maakasutuse juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Vastuvõtmise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastuste koondtabel   Üldplaneeringu muutmise ettepanek   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

Toimetaja: CHRIS STROOM