9.01.18

Saku valla arengukava

Saku valla arengukava 2012–2025

Protokollid arengukava menetlemise kohta

Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 5
A
rendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll 07.09.2017 nr 8
E
elarvekomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 7
E
elarvekomisjoni koosoleku protokoll 05.09.2017 nr 9
H
ariduskomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 4
H
ariduskomisjoni koosoleku protokoll 06.09.2017 nr 6
K
eskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 4
K
eskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 04.09.2017 nr 6
K
ultuuri- ja külaelu komisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 6
K
ultuuri- ja külaelu komisjoni koosoleku protokoll 06.09.2017 nr 7
R
evisjonikomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 5
R
evisjonikomisjoni koosoleku protokoll 05.09.2017 nr 7
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 6
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll 04.09.2017 nr 8
Spordikomisjoni koosoleku protokoll 31.05.2017 nr 4
Spordikomisjoni koosoleku protokoll 05.09.2017 nr 5
Volikogu istungi protokoll 15.06.2017 nr 6
Volikogu istungi protokoll 21.09.2017 nr 8

Saku valla üldplaneering

Saku Vallavolikogu  09.04.2009 otsus nr 22
Üldplaneeringu seletuskiri
Kaart 1. Üldplaneeringu põhijoonis
Kaart 2. Teed ja tehnovõrgud
Kaart 3. Saku aleviku ja ümbruse tsoneerimise skeem
Kaart 4. Kiisa aleviku ja Kurtna küla tsoneerimise skeem
Kaart 5. Munitsipaalmaad
Saku Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering
Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsus nr 60
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu seletuskiri
Joonis 1 Hoonestusalad
Joonis 2 Teed ja liikluskorraldus
Joonis 3 Tehniline  infrastruktuur
J
oonis 4 Maakasutusplaan (põhijoonis)

Saku valla teehoiukava

Saku valla teehoiukava 2016-2020

Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine 

Statistikaameti E-väljaanne "Piirkondlik portree Eestist". Andmed Saku valla kohta

Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016–2030

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS