8.06.17

Saku valla arengukava

Saku valla arengukava 2012–2025

Protokollid arengukava menetlemise kohta 
2016
Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll nr 6
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll nr 7
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll nr 11
Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll nr 12
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 4
Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll nr 5
Kultuuri- ja külaelu komisjoni koosoleku protokoll nr 5
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 4
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 5
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 5
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 6
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 7
Spordikomisjoni koosoleku protokoll nr 6
Volikogu istungi protokoll nr 7
Volikogu istungi protokoll nr 10
Volikogu istungi protokoll nr 11
Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll nr 9
Arendus- ja ettevõtluskomisjoni koosoleku protokoll nr 10

 

Saku valla üldplaneering

Saku Vallavolikogu  09.04.2009 otsus nr 22
Üldplaneeringu seletuskiri
Kaart 1. Üldplaneeringu põhijoonis
Kaart 2. Teed ja tehnovõrgud
Kaart 3. Saku aleviku ja ümbruse tsoneerimise skeem
Kaart 4. Kiisa aleviku ja Kurtna küla tsoneerimise skeem
Kaart 5. Munitsipaalmaad
Saku Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering
Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsus nr 60
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu seletuskiri
Joonis 1 Hoonestusalad
Joonis 2 Teed ja liikluskorraldus
Joonis 3 Tehniline  infrastruktuur
J
oonis 4 Maakasutusplaan (põhijoonis)

Saku valla teehoiukava

Saku valla teehoiukava 2016-2020

Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine 

 

Statistikaameti E-väljaanne "Piirkondlik portree Eestist". Andmed Saku valla kohta

Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016–2030

Toimetaja: VICTORIA PARMAS